Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

          Czernikowo, dnia 28.01.2014 r.

IWP.271.1.2-3.2014

          Do wszystkich Wykonawców
          nr post. 8947 - 2014

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”.

1. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby, dolne części studni DN1200, były wykonane z jednorodnego betonu klasy min. C35/45 (jeden odlew) we wszystkich jej elementach (krąg, dennica i kineta), zgodnie z normą PN-EN 1917:2004?

Odpowiedź:

Tak. Dolne części studni należy wykonać z jednorodnego betonu.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał dla zachowania szczelności na połączeniach rura/studnia, aby rurociągi kanalizacji deszczowej z rur betonowych/żelbetowych DN200, DN300, DN400 produkowanych wg normy PN-EN 1916:2005, stanowiły wraz ze studniami, kompletny i jednolity system jednego producenta?

Odpowiedź:

Tak. Dla zachowania szczelności wykonanych połączeń Zamawiający wymaga aby rurociągi kanalizacji deszczowej z rur betonowych/żelbetowych DN200, DN300, DN400 produkowane wg normy PN-EN 1916:2005, stanowiły wraz ze studniami, kompletny i jednolity system jednego producenta.

3. Pytanie:

Zgodnie z normą PN-EN 1917:2004, studnie betonowe i żelbetowe, mają jednakowy poziom wytrzymałości na zgniatanie, tj. 30kN/mb. Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania betonowych studni DN1200 produkowanych wg w/w normy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza do zastosowania studni betonowych DN 1200 produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004.

4. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Decyzja – Pozwolenie na wycinkę drzew nie zostało jeszcze wydane.

5. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długościach odcinków kanalizacji deszczowej, prosimy o sprecyzowanie w/w długości.

Odpowiedź:

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap V” została podzielona na zadania. W ramach przedmiotowego zadania nr 1 należy wykonać odwodnienie ulicy Kwiatowej i przyległych ulic osiedlowych w miejscowości Czernikowo (studnie rewizyjne D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D44, D45, D90). Długość odcinków kanalizacji deszczowej zgodna z Projektem zagospodarowania terenu.

6. Pytanie:

Prosimy o podanie długości przewodów tłocznych.

Odpowiedź:

Wykonanie przewodów tłocznych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w ramach tej części zadania.

7. Pytanie:

Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej do wykonania oraz o podanie rodzaju i ilości uzbrojenia.

Odpowiedź:

Wykonanie sieci wodociągowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w ramach tej części zadania.

8. Pytanie:

W związku z rozbieżnościami, prosimy o określenie ilości studni do wykonania w ramach przedmiotowego zadania oraz wypisanie ich numerów - oznaczeń.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odwodnienia ulicy Kwiatowej i przyległych ulic osiedlowych w miejscowości Czernikowo (studnie rewizyjne D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D44, D45, D90).

9. Pytanie:

Prosimy o informację przy której przepompowni należy wymienić ogrodzenie.

Odpowiedź:

Ogrodzenie przepompowni wód deszczowych P-1.

10. Pytanie:

Prosimy o podanie numerów separatora.

 

Odpowiedź:

Separator jest istniejący.

11. Pytanie:

Prosimy o podanie rzędnych terenu i dna przewodów tłocznych oraz wodociągu i kan. sanitarnej oraz o przedstawienie tego na profilach podłużnych.

Odpowiedź:

Wykonanie przewodów tłocznych kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w ramach tej części zadania.

12. Pytanie:

W celu wykonania rzetelnej wyceny, prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź:

Dokumentację geotechniczną zamieszczono na stronie Zamawiającego www.bip.czernikowo.pl

13. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. przepompowni: - w opisie technicznym projektu budowlanego jest zapis, że przepompownie mają być z prefabrykatów betonowych lub żelbet. (…) z kręgów DN 1,5 m (2,0m) z dnem, zaś – w przedmiarze poz. 49 jest zapis, że jest z polimerobetonu DN2500mm.

Odpowiedź:

Przepompownię należy wykonać zgodnie z poz. 49 przedmiaru robót.

14. Pytanie:

Prosimy o informacje, ile przepompowni jest do wykonania, oraz o podanie rzędnych, średnic, materiałów i parametrów obudowy przepompowni oraz wyposażenia (ilość, rodzaj, wydajność i moc pomp, średnice zasuw, rurociągów tłocznych). Dane z opisu projektu budowlanego są niewystarczające.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 49 przedmiaru robót.

15. Pytanie:

Prosimy o przedstawienie przepompowni w postaci rysunków.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż urządzeń przepompowni P-1 i jej podłączenie do przewodu tłocznego nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia w ramach tej części zadania.

16. Pytanie:

Prosimy o podanie ilości węzłów wodociągowych i przedstawienie ich w formie rysunków.

Odpowiedź:

Wykonanie sieci wodociągowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w ramach tej części zadania.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-01-28 13:56
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-28 13:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25178
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3146096
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 12:42

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl