Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości
położonych na terenie gminy Czernikowo

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z rt. 39 w związku z rt. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo oraz zebranych w prowadzonym przez Gminę Czernikowo Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo.

4.2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Czernikowo w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

4.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami SIWZ, wzoru umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, a także obowiązującymi przepisami i wymaganymi zezwoleniami oraz według wskazówek Zamawiającego, osobami i sprzętem będącym w dysponowaniu Wykonawcy z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122).

4.4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach – Ogłoszenie o przetargu oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.5.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
        Główny przedmiot:
        90.51.31.00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
        domowych
        dodatkowy przedmiot:
        90.50.00.00-2 - usługi związane z odpadami
        90.53.30.00-2 – usługi gospodarki odpadami

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy jednak nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

7.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,o których mowa niżej.

7.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

                      Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca:

- będzie wpisany do rejestru działalności regulowanej w Gminie Czernikowo zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- będzie posiadał zezwolenia na zbieranie oraz transport odpadów, obejmujące minimum rodzaj odpadów wymienionych w pkt 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), w związku z art. 232 i 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.1.2.     Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, świadczone w sposób ciągły dla nie mniej niż 1 500 właścicieli nieruchomości, o wartości co najmniej 400 tys. PLN brutto (każde).

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych usług.

7.1.3.     Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ilościach nie mniejszych niż:

- samochody bezpylne przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, o dopuszczalnej ładowności nie mniejszej
niż 8Mg, nie starsze niż 10 lat                                            - 2 szt.

- samochody bezpylne przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, o dopuszczalnej ładowności
nie mniejszej niż 5Mg, nie starsze niż 10 lat                    - 2 szt.

- samochód do odbierania odpadów ulegających biodegradacji
z wanną ociekową o ładowności nie mniejszej niż 8 Mg     - 1 szt.

- samochód hakowy o dopuszczalnej ładowności min. 12 Mg
przystosowany do odbioru odpadów zebranych w kontenerach   - 1 szt.

- samochód ciężarowy z systemem załadunku HDS przystosowany
do odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych
w pojemnikach o pojemności 1,1m3 i 2,5 m3                   - 1 szt.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.1.4.     Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5.     Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 500,0 tys. PLN.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.2.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8.   Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa  24 lutego 2014 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi  24 lutego 2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin  składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

    Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.l pkt 6 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13 lutego 2014 roku pod numerem 28649 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-02-13 10:14
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-02-13 10:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24420
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108207
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 11:39

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl