Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 21.02.2014 r.

IWP.271.3.1.1.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 28649 - 2014

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 28649 – 2014 z dnia 13.02.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.

1. Pytanie:

Zamawiający określił w punkcie 6.1.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujący wymóg:

  • będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z itp. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z itp. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (pkt 7.1.2.3. SIWZ).

W przypadku, gdy oferent nie prowadzi odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a wszystkie odpady przekazuje do RIPOK i podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, wystarczy umowa z danym podmiotem?

Odpowiedź:

W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi odzysku i unieszkodliwiania odpadów i zamierza przekazywać odpady innym podmiotom, w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, spełnienie tego warunku winien udokumentować poprzez dołączenie do oferty kopii dokumentów itp.: umowy, porozumienia itp. Z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia.

2. Pytanie:

W § 9 pkt 3 ust. 1a wzoru umowy Zamawiający zastosował obniżenie wynagrodzenia miesięcznego brutto Wykonawcy o 4% za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Po kilku dniach nienależytego wykonania umowy, kwota obniżenia staje się nieproporcjonalnie wysoka do miesięcznego wynagrodzenia.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy wprowadzającą obniżenie wielkości % stosowanych kar na np. 0,4% ?

Odpowiedź:

Kary umowne zastrzeżone w § 9 Projektu umowy mają charakter przede wszystkim dyscyplinujący i Zamawiający nie będzie ich naliczał, jeśli nie będzie pewny, że przesłanki do ich naliczenia wystąpiły.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującej zmiany:
§ 9 ust. 3 pkt 1) lit. a) projektu umowy przyjmuje treść:

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy lub jej części w zakresie nieobjętym przypadkami określonymi w pkt 1) lit. b-f upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w § 6 ust. 3, o 2% wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w danym miesiącu.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-02-21 12:34
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 12:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25177
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3146095
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 12:42

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl