Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w m. Czernikowo
oraz świetlic wiejskich w m. Czernikowo i Steklinek

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z rt. 39 w związku z rt. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo oraz świetlic wiejskich w miejscowościach Czernikowo i Steklinek.

4.2.  Przedmiot zamówienia podzielony zostaje na trzy części:

4.2.1.Część nr 1 – Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie
           a)  Meble:

 • stoły świetlicowe drewniane na stelażu metalowym 1600x800x760 mm
                                                                                           – 15 szt.
 • krzesła świetlicowe tapicerowane na metalowym stelażu   40 szt.
 • biurka komputerowe drewniane z szufladą, szufladą klawiaturową,
   szafką z półką, zabezpieczone zamkiem 1000x500x750 mm  – 5 szt.
 • krzesła obrotowe tapicerowane z regulacją wysokości            – 5 szt.
 • szafa gospodarcza metalowa 1800x1000x390 mm                  – 1 szt.
 • szafa świetlicowa drewniana 1850x800x420 mm                    – 1 szt.

b)Sprzęt multimedialny:

 • telewizor                                                           1 szt.
 • projektor multimedialny                                      1 szt.
 • zestaw nagłośnieniowy                                       1 szt.
 • kino domowe                                                     1 szt.
 • mikrofony dynamiczne bezprzewodowe               2 szt.
 • lustrzanka cyfrowa                                            – 1 szt.

c)Zestaw obiadowo-kawowy na 100 osób:

 • talerz głęboki                                                   100 szt.
 • talerz płytki                                                     100 szt.
 • talerz deserowy                                               100 szt.
 • filiżanka                                                           100 szt.
 • talerzyk pod filiżankę                                       100 szt.
 • cukiernica                                                        8 szt.
 • dzbanek na mleko                                             8 szt.
 • widelec stołowy                                                100 szt.
 • łyżka stołowa                                                   100 szt.
 • nóż stołowy                                                     150 szt.
 • łyżeczka stołowa                                               100 szt.

4.2.2. Część nr 2 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czernikowie

a)Meble:

 • stoły świetlicowe drewniane na stelażu metalowym 1600x800x760 mm
                                                                                       40 szt.
 • krzesła świetlicowe tapicerowane na metalowym stelażu     100 szt.
 • szafa gospodarcza metalowa 1800x1000x390 mm                  – 1 szt.
 • szafy świetlicowe drewniane 1850x800x420 mm                   – 2 szt.
 • regał drewniany otwarty 1850x800x400 mm                          1 szt.

b)Zestaw obiadowo-kawowy na 150 osób:

 • talerz głęboki                                                   150 szt.
 • talerz płytki                                                      150 szt.
 • talerz deserowy                                                150 szt.
 • filiżanka                                                            150 szt.
 • talerzyk pod filiżankę                                        150 szt.
 • cukiernica                                                        13 szt.
 • dzbanek na mleko                                              13 szt.
 • widelec stołowy                                                150 szt.
 • łyżka stołowa                                                    150 szt.
 • nóż stołowy                                                      150 szt.
 • łyżeczka stołowa                                                150 szt.

c)Sprzęt AGD:

 • witryna chłodnicza                                       2 szt.
 • kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym   1 szt.
 • taboret gazowy                                              1 szt.

4.2.3. Część nr 3 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek

a)Meble:

 • stoły świetlicowe drewniane na stelażu metalowym 1600x800x760 mm
                                                                                               25 szt.
 • krzesła świetlicowe tapicerowane na metalowym stelażu        100 szt.
 • biurka komputerowe drewniane z szufladą, szufladą klawiaturową,
   szafką z półką, zabezpieczone zamkiem 1000x500x750 mm    – 5 szt.
 • krzesła obrotowe tapicerowane z regulacją wysokości               – 5 szt.
 • szafy gospodarcze metalowe 1800x1000x390 mm                    – 2 szt.
 • szafy świetlicowe drewniane 1850x800x420 mm                       – 2 szt.

b)Sprzęt multimedialny:

 • telewizor                                                           1 szt.
 • lustrzanka cyfrowa                                           – 1 szt.

c)Sprzęt sportowy:

 • stół do tenisa                                                    – 2 szt.
 • iłkarzy ki                                                          – 2 szt.
 • stół bilardowy                                                  2 szt.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji technicznej wyposażenia – Załączniki Nr 7.1; 7.2; i 7.3 do SIWZ.

4.4.   Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznym i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4.4.2.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.4.3.  Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować we wskazanym miejscu rozładunek dostarczonego wyposażenia.

4.4.4.  Za dzień wykonania zobowiązań umownych uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół odbioru bez zastrzeżeń.

4.4.5.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt i urządzenia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru.

4.5. Parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej wyposażenia (Załączniki Nr 7.1, 7.2 i 7.3  do SIWZ) stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

4.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rt. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4.7. Wymagania w zakresie innych cech:

 • wyposażenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2013), musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności producenta,
 • urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim,
 • do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.

4.8. W wypełnionej tabeli w Formularzu cenowym (Załączniki Nr 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ).Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i model oferowanego wyposażenia.

4.9. Zamawiający ma prawo zwrócić się do producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu w celu weryfikacji, czy oferowany sprzęt spełnia warunki specyfikacji technicznej.

4.10.Wybrany oferent przed podpisaniem umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego próbnik kolorystyczny: tkaniny tapicerskiej, płyty meblowej oraz stelażu.

4.11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
39.00.00.00-9 – Meble (włącznie z biurowymi) wyposażenie, urządzenia domowe
dodatkowy przedmiot:
39.12.10.00-6 – Biurka i stoły
39.11.20.00-0 – Krzesła
39.13.10.00-9 – Regały biurowe
39.14.13.00-5 – Szafy
39.70.00.00-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego
39.22.00.00-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe
37.46.15.00-2 – Stoły do tenisa stołowego
37.53.35.00-8 – Stoły bilardowe
37.46.12.20-5 – Stoły do gry w iłkarzy ki
38.65.10.00-3 – Aparaty fotograficzne
32.32.00.00-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32.34.23.00-5 – Mikrofony i zestawy głośnikowe

4.12. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych – 3 części.

 • Część Nr 1 – Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie
 • Część Nr 2 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czernikowie
 • Część Nr 3 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek.

4.13. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

6.1.1. Część Nr 1 – od dnia 01.04.2014 roku do dnia 15.04.2014 roku.

6.1.2. Część Nr 2 - od dnia 01.04.2014 roku do dnia 15.04.2014 roku.

6.1.3. Część Nr 3 – od dnia 15.09.2014 roku do dnia 30.09.2014 roku.

6.2. Terminem wykonania zamówienia jest data potwierdzenia zakończenia zadania w protokole zdawczo – odbiorczym.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o rt. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2. Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.3. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w rt. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości:

 • Część Nr 1 – Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie -  500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100)
 • Część Nr 2 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czernikowie – 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100)
 • Część Nr 3 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek – 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.
 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  10 marca 2014 r. o godz. 14.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  10 marca 2014 r. o godz. 14.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 28 lutego 2014 roku pod numerem 41711 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • Wyposażenie Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czernikowie

Realizacja projektów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-02-28 10:11
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-28 11:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25197
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3148398
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl