Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK”
wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z rt. 39 w związku z rt. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem  zamówienia jest budowa targowiska stałego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geodezyjny 167/2; 167/6 i 221 w miejscowości Czernikowo.

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wybudowanie targowiska
 • wykonanie sanitariatów w części pomieszczeń sąsiedniego obiektu
 • wymianę istniejącego pokrycia sąsiedniego obiektu z płyt eternitowych na pokrycie blacho dachówką
 • wykonanie parkingów na samochody osobowe dla klientów targowiska.

4.3. Planowana inwestycja zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje następujący zakres robót budowlano – montażowych:

 • budowa wiaty stalowej z przykryciem z poliwęglanu komórkowego
 • budowa drewnianej bramy wjazdowej
 • adaptacja pomieszczeń na sanitariaty, rozbiórka zadaszenia i wymiana pokrycia dachowego w sąsiednim obiekcie
 • zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachowej środkami ognioochronnymi
 • naprawa trzonów kominowych ponad dachem z wykonaniem czapek betonowych
 • wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej
 • wykonanie instalacji c.o.
 • rozbiórka tymczasowych zadaszeń i betonowego słupa ogłoszeniowego
 • rozbiórka śmietnika
 • wykonanie wejścia klamrami na poddasze
 • wykonanie nowego utwardzenia placu i chodników targowiska
 • budowa parkingów
 • wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • przestawienie i wymiana słupa oświetlenia ulicznego
 • montaż boksu dla śmietnika.

4.4. Bramę wjazdową na teren targowiska stałego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 24/728/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku.

4.5. Prace polegające na usuwaniu eternitowego pokrycia dachowego powinny być wykonane przez Wykonawcę, który spełnia szczegółowe przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

4.6. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe (2 kpl.), niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania w tym: kosztorys powykonawczy, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

4.8. Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały okres bez żadnych wyjątków.

4.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:

 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 • projekt umowy,
 • przedmiar robót – dokument pomocniczy.

4.10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45000000-7 – roboty budowlane
dodatkowy przedmiot:
45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 – betonowanie
45262400-5 – wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6 – roboty murarskie i murowe
45422000-1 – roboty ciesielskie
45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych
45410000-4 – tynkowanie
45431100-0 – kładzenie terakoty
45442100-8 – roboty malarskie
45443000-4 – roboty elewacyjne
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45233253-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o rt. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w rt. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego i zakresie robót obejmującym m.in. wykonanie: pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 500 tys. PLN brutto (każde).

Uwaga:

 • przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót,
 • wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót.

7.2.3. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

 • 1 osobą – kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • 1 osobą – kierownikiem robót drogowych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem rt. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej funkcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 500 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 500 tys. PLN.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  06 maja 2014 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  06 maja 2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone
zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 16 kwietnia 2014 roku pod numerem 84271 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-04-16 14:56
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 15:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096360
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl