Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Modyfikacja treści SIWZ

                                                                        Czernikowo, dnia 21.05.2014 r.

IWP.271.8.1.1.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 105647 - 2014

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 105647 - 2014 z dnia 16.05.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

 

MODYFIKACJA
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

Zakres modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest następujący:

1. pkt 6.1.2. Wiedza i doświadczenie:

 • Skreśla się zapis:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych o wartości minimum 100 tys. zł brutto każde.

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

 • Wprowadza się zapis:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegające na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych o wartości minimum 80 tys. zł brutto każde.

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

2.pkt 7.1.2.

 • Skreśla się zapis:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ – Doświadczenie Wykonawcy.

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) Zamawiający określa, iż Wykonawcę obowiązuje wskazanie w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonania przynajmniej dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegających na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych o wartości minimum 100 tys. zł brutto każde.

Do wykazu należy dołączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

 • Wprowadza się zapis:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ – Doświadczenie Wykonawcy.

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) Zamawiający określa, iż Wykonawcę obowiązuje wskazanie w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonania przynajmniej dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegających na dostawie, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych o wartości minimum 80 tys. zł brutto każde.

Do wykazu należy dołączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert. Dotychczasowy termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 27 maja 2014 roku. Godziny składania oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

3.pkt 14.13.

 • Skreśla się zapis:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy (Wykonawców) - ewentualnie pieczęć oraz następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Gmina Czernikowo

Znak sprawy: IWP.271.8.2014

Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:

Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

Nie otwierać przed  26 maja 2014 r. godz. 10:05

 • Wprowadza się zapis:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu (oryginale) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić nazwę (firmę) i adres Wykonawcy (Wykonawców) - ewentualnie pieczęć oraz następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Gmina Czernikowo

Znak sprawy: IWP.271.8.2014

Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:

Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

Nie otwierać przed  27 maja 2014 r. godz. 10:05

4.pkt 15.1. Termin składania ofert:

 • Skreśla się zapis:

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

pokój nr 20 (Kasa Urzędu)

nie później niż do dnia 26 maja 2014 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

 • Wprowadza się zapis:

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

pokój nr 20 (Kasa Urzędu)

nie później niż do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 1000. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

5pkt 15.4. Termin i miejsce otwarcia ofert:

 • Skreśla się zapis:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 maja 2014 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5)

 • Wprowadza się zapis:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 5).

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-21 14:32
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-21 15:08

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-05-21 14:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096477
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl