Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 01.08.2014 r.

IWP.271.12.1.1-2.2014

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 159719 - 2014

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 159719 – 2014 z dnia 23.07.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”.

1. Pytanie:

Dotyczy Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy wymienionej niżej specyfikacji technicznej:

D – 04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

Przywołane ST w wymienionej tablicy podpunkt 4.5 podaje bardzo wysokie parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych, w których to skorygowano zawyżone wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR 5-7 na 35, a dla podbudowy zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania skorygowanych wartości tego wskaźnika.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wskaźnik piaskowy SE co najmniej 40.

2. Pytanie:

Dotyczy kosztorysu ofertowego dla kruszywa 0/63

Podana jest podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych melafirowych. Założenia norm europejskich zakładają że to parametry kruszywa mają decydować o zastosowaniu danego materiału, a nie pochodzenie skał. Dlatego też prosimy o wykreślenie zapisu z kosztorysu o rodzaju skały.

Odpowiedź:

Przytoczone powyżej zapytanie dotyczy poz. 27 Przedmiaru Robót załączonego do SIWZ a nie Kosztorysu ofertowego wymaganego od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z pkt. 16.16 i 16.17 SIWZ „Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji.

Podane w Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.”

Zamawiający dokonał wykreślenia zapisu o rodzaju skały z Przedmiaru Robót. Poprawiony dokument zastał zamieszczony na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl.

3. Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dotyczącej podbudowy z betonu C12/15 grubości 15cm do wykonania opaski.

Odpowiedź:

Specyfikację dotyczącą podbudowy z betonu C12/15 zamieszczono na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl.

4. Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółu ław betonowych pod krawężniki, oporniki i obrzeża, bądź podanie ich wymiarów.

Odpowiedź:

Rysunek pn. Elementy obramowania jezdni, zjazdów, chodników i zatoki autobusowej zamieszczono na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl.

5. Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dotyczących infrastruktury technicznej (pozycje 35-45 zamieszczonego przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Ad. 35

Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych dn. 1200 mm zgodnie z PN-EN 1917:2002. Studnie wykonać z betonu wibroprasowanego B35, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasiąkliwości do 5%. Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykryć płytami pokrywowymi żelbetowymi na pierścieniach odciążających z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D 400KN z żeliwa szarego z zamkiem zatrzaskowym.

Ad. 36

Studzienki kanalizacyjne, teleskopowe z rury karbowanej dn. 400 mm i głębokości do 2,0 m z tworzywa sztucznego z kinetą z PE.

Ad. 37

Przykanalik do studni rewizyjnej, sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych. Rury dwuścienne SN8 łączone na uszczelkę gumową o średnicy nominalnej 160 mm.

Ad. 38

Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych dn. 1200 mm zgodnie z PN-EN 1917:2002. Studnie wykonać z betonu wibroprasowanego B35, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasiąkliwości do 5%. Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykryć płytami pokrywowymi żelbetowymi na pierścieniach odciążających z włazami żeliwnymi typu ciężkiego D 400KN z żeliwa szarego z zamkiem zatrzaskowym.

Ad 39

Kanał do studni rewizyjnej, deszczowej z rur z tworzyw sztucznych. Rury dwuścienne SN8 łączone na uszczelkę gumową o średnicy nominalnej 200 mm.

Ad. 40

Wykonanie wpustu deszczowego z osadnikiem gł. h=1,0 m Studzienkę wpustu wykonać z rur żelbetowych z wykorzystaniem rur pośrednich 500/1000 mm, 500/750 mm, 500/500 mm, 500/350 mm z uwzględnieniem głębokości wpustu deszczowego. Ściany wpustów zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno. Płyty nastudzienne wpustów osadzić  na pierścieniach odciążających dn. 960x250 mm oraz na pierścieniach utrzymujących dn. 960x150 mm. Wpusty deszczowe wyposażyć w kraty osadzone na zawiasie klasy D400.

Ad.41

Wykonanie przykanalików dn. 200 mm do wpustów wraz z podłączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Rury dwuścienne SN8 łączone na uszczelkę.

Ad. 42

Budowa oświetlenia drogowego:

Kabel YAKY 4x16mm2 - 150 mb

Przewód YDY 3x1,5mm2 - 30 mb

Oprawa z reduktorem mocy 100/70 - 3 szt.

Lampa sodowa 100W - 3 szt.

Uziom pionowy L-150 FI 16mm – 3 szt.

Fundament B-80 – 3 szt.

Słup okrągły h=9 m, C9/3/60 -  3 szt.

Bednarka cynkowana 25x4 – 10 kg

Folia kablowa niebieska 0,3 – 150 mb

Złączka IZK2-01 – 6 szt.

Złączka IZK2-02 – 3 szt.

Złączka IZK2-03 – 3 szt.

Rury osłonowe dwudzielne d=110 mm na przewodach teletechnicznych lub energetycznych - 46 mb.

Ad. 43

Wymiana nawiertki tj. demontaż istniejącej nawiertki z zasuwą. Montaż nowej nawiertki dn. 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn. 32 mm (skrzynka żeliwna do zasuw oraz przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy). Oznakowanie przyłącza na znormalizowanej tabliczce informacyjnej.

Ad. 44

Budowa przyłącza wodociągowego - montaż przyłącza wodociągowego z rur PE-HD PN10 o średnicy dn. 32 mm i długości Lca=15,0 m. Montaż nawiertki dn. 90/32 mm z zasuwą odcinającą dn. 32 mm (skrzynka żeliwna do zasuw oraz przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy). Oznakowanie przyłącza na znormalizowanej tabliczce informacyjnej.

Ad. 45

Kalkulacji robót związanych z wykonaniem regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury technicznej należy dokonać na podstawie Projektu zagospodarowania terenu – Rys. 2.

6. Pytanie:

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie nakładów w celu prawidłowej wyceny pozycji:

nr 43 – „wymiana nawiertki”

i nr 44 – „budowa przyłącza wodociągowego”

przedmiaru robót dla w. wym. zadania.

Odpowiedź:

Ad. 43

Wymiana nawiertki tj. demontaż istniejącej nawiertki z zasuwą. Montaż nowej nawiertki dn. 90/32mm z zasuwą odcinającą dn. 32mm (skrzynka żeliwna do zasuw oraz przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy). Oznakowanie przyłącza na znormalizowanej tabliczce informacyjnej.

Ad. 44

Budowa przyłącza wodociągowego – montaż przyłącza wodociągowego z rur PE-HD PN10 o średnicy dn. 32mm i długości Lca=15,0m. Montaż nawiertki dn. 90/32mm z zasuwą odcinającą dn. 32mm (skrzynka żeliwna do zasuw oraz przedłużacz teleskopowy trzpienia zasuwy). Oznakowanie przyłącza na znormalizowanej tabliczce informacyjnej.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-08-01 13:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24330
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3097231
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl