Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Czernikowo, Makowiska, Mazowsze, Osówka i Steklin w gminie Czernikowo.

4.2. W skład zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel poprzez dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w szczególności:

- zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo,
- rolet okiennych, stołów, krzeseł, szaf, szafek, regałów, biurek i innych mebli wraz z ich montażem,
- sprzętu multimedialnego, komputerowego, tablic interaktywnych itp. wraz z instalacją,
- urządzeń do utrzymania czystości w pomieszczeniach,
- wyposażenia kuchni wraz z instalacją urządzeń.

4.3. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 4 części.

4.3.1. Część nr 1 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7.1. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4.3.2. Część nr 2 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7.2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.3.3. Część nr 3 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7.3. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.3.4. Część nr 4 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt komputerowy i audiowizualny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7.4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

4.4.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4.4.3. Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować we wskazanym miejscu rozładunek i montaż dostarczonego wyposażenia.

4.4.4. Za dzień wykonania zobowiązań umownych uważa się dzień, w którym podpisany zostanie Protokół odbioru bez zastrzeżeń.

4.4.5. Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości bez ograniczeń jej zakresu na okres minimum 24 m-cy na wszelkie roboty i dostarczone wyposażenie oprócz zabawek i pomocy dydaktycznych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta.

4.5. Parametry techniczne określone w Specyfikacji technicznej wyposażenia (Załączniki Nr 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 do SIWZ) stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie. Wykonawca może zaoferować wyposażenie o lepszych parametrach technicznych.

4.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4.7. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w opisie wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie, sprzęt lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów.

4.8. Wymagania w zakresie innych cech:

- wyposażenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2013), musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności producenta,
- urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim,
- do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.

4.9. W wypełnionej tabeli w Formularzu cenowym (Załączniki Nr 1.1 i 1.2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i model oferowanego wyposażenia.

4.10. Zamawiający ma prawo zwrócić się do producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu w celu weryfikacji, czy oferowany sprzęt spełnia warunki specyfikacji technicznej.

4.11. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego próbnik kolorystyczny: tkaniny tapicerskiej, płyty meblowej oraz stelażu.

4.12. Ze względu na niebezpieczeństwo przypadkowego zdarzenia losowego z udziałem dzieci podczas prac montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu dzieci, pracowników szkół, użytkowników oraz zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

4.13. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
39.16.21.00-6 – Pomoce dydaktyczne
39.16.10.00-8 – Meble przedszkolne
39.70.00.00-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego
30.20.00.00-1 – Urządzenia komputerowe
dodatkowy przedmiot:
39.16.21.10-9 – Sprzęt dydaktyczny
37.52.00.00-9 – Zabawki
39.10.00.00-3 – Meble
39.71.10.00-9 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39.71.30.00-3 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia
30.21.31.00-6 – Komputery przenośne
32.32.00.00-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.14. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych – 4 części w podziale na zadania.

- Część nr 1 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne
- Część nr 2 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble
- Część nr 3 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD
- Część nr 4 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt komputerowy i audiowizualny

4.15. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.

4.16. Płatność za zrealizowane dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Projektu umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

4.17. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Specyfikacji technicznej wyposażenia do:

 1. Szkoły Podstawowej w Czernikowie ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo
 2. Szkoły Podstawowej w Makowiskach, 87-632 Osówka
 3. Szkoły Podstawowej w Mazowszu, 87-640 Czernikowo
 4. Szkoły Podstawowej w Osówce, 87-632 Osówka
 5. Szkoły Podstawowej w Steklinie, 87-640 Czernikowo

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 roku

6.2. Terminem wykonania zamówienia jest data potwierdzenia zakończenia zadania w protokole zdawczo - odbiorczym.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2. Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.3. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości:

 • Część nr 1 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne – 2 000,0  zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
 • Część nr 2 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble – 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
 • Część nr 3 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD -  1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100)
 • Część nr 4 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt komputerowy i audiowizualny – 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.
 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  08 października 2014 roku o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  08 października 2014 roku o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 26 września 2014 roku pod numerem 204357 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-09-26 10:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24326
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096478
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl