Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Zamówienie obejmuje swym zakresem dokończenie robót budowlanych, związanych z rozbudową części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie, pozostałych do wykonania po odstąpieniu z winy wykonawcy od umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

4.2. Rozbudowa budynku szkoły zaprojektowana została jako dobudowa segmentu lekcyjnego o następujących parametrach:

- powierzchnia zabudowy – 499,5 m2
- powierzchnia użytkowa – 1 229,3 m2
- kubatura – 5 050,9 m3
- wysokość – 10,49 m

4.3. Forma i funkcja obiektu:

- budynek trzykondygnacyjny konstrukcyjnie niezależny od budynku istniejącego,
- połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez przejścia na każdym półpiętrze klatki schodowej,
- przeznaczenie – sale lekcyjne, sanitariaty, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe oraz techniczne,
- wyposażony w windę osobową przystosowaną do przewożenia wózków ON z dojazdem do każdej kondygnacji,
- wyposażony we wszystkie instalacje:

a) wody zimnej – z istniejącego przyłącza,
b) wody ciepłej – z węzła cieplnego zlokalizowanego w części istniejącej budynku,
c) ścieki deszczowe i sanitarne odprowadzone do sieci gminnej,
d) centralnego ogrzewania – z kotłowni usytuowanej w części istniejącej budynku,
e) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
f) elektryczną – z istniejącego przyłącza,
g) telekomunikacyjną – z istniejącego przyłącza.

4.4. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, pozostałe do zakończenia zadania inwestycyjnego w następującym zakresie:

- Roboty budowlane: podłogi, posadzki, ściany i kominy, schody wewnętrzne główne, schody wewnętrzne wejścia, dach, tynki, okładziny wewnętrzne, sufity podwieszane, malowanie wewnętrzne, stolarka, ślusarka, termoizolacja, tynki, okładziny zewnętrzne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, podokienniki zewnętrzne, opaska, elementy elewacyjne, zadaszenia, roboty poprawkowe (ściany, stolarka, dach, uzupełnienie tynków, szyb windowy, schody, elewacja, odtworzenie nawierzchni placu, porządkowanie terenu budowy, instalacje sanitarne),

- Instalacja c.o. – obudowa rur, kanały instalacyjne, rurociągi podejścia, grzejniki, zawory, izolacja termiczna,

- Instalacja wod-kan i p.poż. – obudowa rur, kanały instalacyjne, kanalizacja sanitarna (rurociągi, przybory, urządzenia), instalacja wodociągowa (rurociągi, podejścia, zawory, armatura),

- Instalacja elektryczna – instalacja elektryczna i oświetleniowa, instalacja odgromowa i uziemiająca,

- Wentylacja mechaniczna,

- Nawierzchnie utwardzone – chodnik, ogrodzenie,

- Roboty związane z przygotowaniem szybu windy - skucie nierówności w szybie i  doprowadzenie bryły szybu do prostokąta o przekroju poziomym z minimalnym wymiarem światła 1630 x 1930 mm, zachowując odchyłki -10 mm; + 20 mm, dostosowanie otworów drzwiowych do wymiaru 1170 x 2280 mm, wymalowanie szybu na biało, zamontowanie w szybie haków montażowych o nośności Q = 10 kN, wykonanie oświetlenia szybu z włącznikiem schodowym oraz gniazda 230V w szybie, zachowując 200 Lx w nadszybiu i przed wejściem do szafy, oraz 50 Lx w pozostałych częściach szybu i przed dojściami do windy, doprowadzenie zasilania do dźwigu linią 5-żyłową, min. 5 x 6 mm2 oraz do obwodu 3 x 2,5mm2 do szafy sterowej na najwyższej kondygnacji, wykonanie drewnianych podestów montażowych na każdym przystanku, wykonanie wentylacji szybu, wykonanie przepustów na kable w szybie, w miejscu posadowienia szafy sterowej - otwór – 300 mm x 115 mm, obróbka drzwi przystankowych po osadzeniu – wykończenie.

4.5. Dostawa i montaż dźwigu osobowego nie stanowią przedmiotu zamówienia. Montaż dźwigu oraz doprowadzenie do pozytywnej decyzji na użytkowanie wydanej przez UDT zostanie zlecone przez Zamawiającego wyspecjalizowanej jednostce, która dostarczyła dźwig w ramach umowy z poprzednim Wykonawcą zadania. Wykonawca zobowiązany jest przygotować front robót montażowych do dnia 30 kwietnia 2015 roku zgodnie z wytycznymi budowlano – elektrycznymi do wykonania przed montażem dźwigu.

4.6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozbudowywany budynek przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śnieg, ujemne temperatury) i utrzymywać temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanych prac. Zamawiający nie przewiduje możliwości ogrzewania budynku w trakcie prowadzonych prac ciepłem z kotłowni w istniejącym budynku szkoły.

4.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekt szkoły w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie ze szczegółowymi zasadami doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4.9. Podczas prowadzonych prac remontowych w istniejącym budynku szkoły podstawowej będą odbywać się zajęcia.

4.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć na odbiór końcowy dokumentację odbiorową (2 kpl.), na którą składają się m.in.:

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały,

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, sprawdzeń,

- dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

- pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie zmiany (rysunki zamienne), wprowadzone w trakcie realizacji zadania,

- kosztorys powykonawczy,

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót.

4.11.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

4.12. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 72 miesiące zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.
Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały deklarowany przez Wykonawcę okres bez żadnych wyjątków.

4.13. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania oraz zapoznania ze szczegółowym zakresem robót budowlanych, pozostających do zakończenia zadania inwestycyjnego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego.

4.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:

 • dokumentacja projektowa,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 • projekt umowy,
 • przedmiar robót - dokument pomocniczy.

4.15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
45.21.42.10-5 - roboty budowlane w zakresie budowy szkół podstawowych
dodatkowy przedmiot:
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45.32.10.00-3 - izolacja cieplna
45.23.32.50-6 – roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 800 tys. PLN brutto (każde), związane z realizacją robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego i zakresie obejmującym wykonanie m. in.: robót wykończeniowych obiektów budowlanych, instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej i c.o.

Uwaga:

- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót,

- wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót.

7.2.3. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

- kierownik budowy – 1 osoba

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

- kierownik robót sanitarnych – 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodno – kanalizacyjnych

- kierownik robót elektrycznych – 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoby ta spełniają łącznie wymagania dla każdej funkcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 1,0 mln PLN.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

9.1. Oferty będą oceniane według kryterium:

 • cena 90%
 • termin gwarancji 10%

9.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą liczbę punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  18.12.2014 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  18.12.2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02 grudnia 2014 roku pod numerem 249509-2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-12-02 14:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24435
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110606
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl