Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 16.01.2014 r.

IWP.271.7.4.2013-2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 281081-2013 z dnia 27.12.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

„TRANS-KOL PALIWA”
Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

Firma „BOR-OLE”
Henryk Borkowicz
Lubicz Górny ul. Kamienna 11, 87-162 Lubicz

-

-

wykonawca wykluczony

3

NAFTPOL HURT Sp. z o.o.
ul. Stopka 7, 86-010 Koronowo

99,44

99,44 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę „Firma „BOR-OLE” Henryk Borkowicz Lubicz Górny ul. Kamienna 11, 87-162 Lubicz.

Zamawiający pismem znak IWP.271.7.2.2013-2014 z dnia 10.01.2014 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 10.01.2014 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 13.01.2014 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 15.01.2014 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: dowodów określających, czy dostawy wyszczególnione w wykazie Doświadczenie Wykonawcy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w dniu 14.01.2014 r. uzupełnił brakujące dokumenty, jednakże informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona została w dniu 13.01.2014 r., a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 08.01.2014 r.

Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił wymagany dokument, nie można uznać, iż spełnia on wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.  Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez „TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-16 11:59
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 12:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48278
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45