Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 11.02.2014 r.

IWP.271.1.4.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8947 – 2014 z dnia 15.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap V - zadanie 1”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

83,11

83,11 pkt

 

2

Zakład Robót Inżynieryjno - Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna
ul. Gnieźnieńska 51, 62-100 Wągrowiec

86,69

86,69 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

4

Kotas Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „EKO-TECH” Spółka Jawna
ul. Wschodnia 19, 87-100 Toruń

-

-

wykonawca wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Kotas Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „EKO-TECH” Spółka Jawna ul. Wschodnia 19, 87-100 Toruń.

Zamawiający pismem znak IWP.271.1.2.2.2014 z dnia 03.02.2014 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 03.02.2014 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 05.02.2014 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: zobowiązania podmiotu udostępniającego zasób, do oddania do dyspozycji Wykonawcy wiedzy i doświadczenia oraz zdolności finansowych na okres korzystania nich przy realizacji zamówienia, aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenia w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, zawierającego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasób o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca w dniu 10 lutego 2014 roku uzupełnił brakujące dokumenty, jednakże w zobowiązaniu podmiotu udostępniającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, brak oświadczenia woli o udostępnieniu zdolności finansowych, a informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy oraz informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione zostały w dniu 04.02.2014 r., a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 31.01.2014 r.

Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagane warunki, w tym warunek aktualności, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-02-11 10:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48245
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45