Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Czernikowo, dnia 18.02.2014 r.

IWP.271.2.5.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 12749 - 2014 z dnia 21.01.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2014 roku”.

   Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2014 roku”

 •   Część Nr 1 – Dostawa żużla
 •   Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

dokonał oceny i porównania złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Część Nr 1 – Dostawa żużla

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

91,53

91,53 pkt

 

3

Produkcja – Handel – Usługi
„MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

Transport Samochodowy
Marek Kowalkowski
Mazowsze Parcele 26, 87-640 Czernikowo

-

-

wykonawca
wykluczony

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

1.      Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żużla Wykonawcę Transport Samochodowy Marek Kowalkowski Mazowsze Parcele 26, 87-640 Czernikowo.

   Zamawiający pismem znak IWP.271.2.3.4.2014 z dnia 06.02.2014 r. (potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 10.02.2014 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 17.02.2014 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego i aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, zawierającego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

   Wykonawca w dniu 17 lutego 2014 roku uzupełnił brakujące dokumenty, jednakże zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione zostały w dniu 13.02.2014 r., a zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione zostało w dniu 31.01.2014 r., a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 30.01.2014 r.

   Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.      Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Franciszek Żywiczyński i Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

86,04

86,04 pkt

 

2

Transport Usługi Handel Skład Opału,
Mat. Budowlane Skup złomu Tadeusz Decka
ul. oś. XXX lecia PRL 1, 88-132 Morzeszczyn

88,54

88,54 pkt

 

3

Produkcja – Handel – Usługi
„MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
HITOR Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

-

-

wykonawca
wykluczony

6

Firma Handlowo Usługowa
„AgroWap” Wilczyński Łukasz
Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

-

-

wykonawca
wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

1.      Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm wykluczono Wykonawców:

-       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o., Sp. k. ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

-       Firma Handlowo Usługowa „AgroWap” Wilczyński Łukasz Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie wnieśli wymaganego w przedmiotowym postępowaniu wadium.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.      Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Franciszek Żywiczyński, Transport Usługi Handel Skład Opału, Mat. Budowlane Skup złomu Tadeusz Decka i Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-02-18 08:56
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-18 09:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49049
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45