Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 22.04.2014 r.

IWP.271.6.3.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 78273 - 2014 z dnia 10.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„CORRENTE” Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

PKP Energetyka S.A. – Pion Sprzedaży
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

99,44

99,44 pkt

 

2

ENEA S.A.
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

96,08

96,08 pkt

 

3

„CORRENTE” Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę „CORRENTE” Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-04-22 10:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48042
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45