Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 25.04.2014 r.

IWP.271.5.5.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72699 - 2014 z dnia 03.04.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czernikowo”,

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

WĄTARSKI Sp. z o.o. ul. Toruńska 169, 87-800 Włocławek

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

MARSZAŁEK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Makuszyńskiego 74/76, 42-209 Częstochowa

-

-

wykonawca wykluczony

2

„ZIMNY” Autoryzowany Dealer Volkswagena
ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Trybunalski

99,54

99,54 pkt

 

3

WĄTARSKI Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer VW
ul. Toruńska 169, 87-800 Włocławek

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Wykonawcy: MARSZAŁEK Sp. z o.o. Sp. k. Częstochowa; „ZIMNY” Autoryzowany Przedstawiciel Volkswagena Piotrków Trybunalski; WĄTARSKI Sp. z o.o. Włocławek wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców „ZIMNY” Autoryzowany Przedstawiciel Volkswagena Piotrków Trybunalski i  WĄTARSKI Sp. z o.o. Włocławek warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania został wykluczony wykonawca MARSZAŁEK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Makuszyńskiego 74/76, 42-209 Częstochowa.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem znak IWP.271.5.3.1.2014 z dnia 18.04.2014 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 18.04.2014 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 22.04.2014 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 24.04.2014 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj. co najmniej 1 zadania, polegającego na dostawie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto wraz z dowodem określającym, czy dostawy zostały wykonane należycie oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej Wykonawcy Marszałek Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w dniu 23 kwietnia 2014 roku dokonał uzupełnienia, jednakże w złożonym uzupełnieniu zabrakło następujących dokumentów: wykazu wykonanych dostaw potwierdzającego spełnianie warunków zawartych w SIWZ i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej Wykonawcy Marszałek Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę WĄTARSKI Sp. z o.o. ul. Toruńska 169,
87-800 Włocławek
, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-04-25 13:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48301
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45