Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 02.06.2014 r.

IWP.271.10.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 105647 - 2014 z dnia 16.05.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Modernizacja sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

P.P.H.U. „PIOMAR” sp. j. ul. Jagiełły 13/1, 49-300 Brzeg

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

P.P.H.U. „PIOMAR” sp. j.
ul. Jagiełły 13/1, 49-300 Brzeg

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

P.H.U. COMPAN Wojciech Watkowski
ul. Jana Pawła II 1e, 09-200 Sierpc

-

-

wykonawca wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania został wykluczony wykonawca P.H.U. COMPAN Wojciech Watkowski ul. Jana Pawła II 1e, 09-200 Sierpc.

Zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy Pzp Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie określonej w Rozdziale 11 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagał również aby wadium było wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 27 maja 2014 roku do godz. 10.00, nadmieniając, iż Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonej w specyfikacji wysokości i formach zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Wykonawca wpłacił wadium w formie pieniądza w wysokości 7 000,00 zł za pośrednictwem mBank S.A. oraz załączył do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię potwierdzenia wykonania operacji.

Zamawiający ustalił, że przedmiotowe wadium zostało wniesione na konto Zamawiającego w dniu 27 maja 2014 roku o godz. 12.59 tj. po wyznaczonym terminie składania ofert.

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jedną z dopuszczalnych form wniesienia wadium jest pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 1). Konsekwencje niezłożenia wadium określone są w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert ...”. Z przepisu tego wynika, że sankcja wykluczenia wykonawcy z postępowania jest związana m.in. z niewniesieniem wadium przed upływem terminu składania ofert. Pojęcie „wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert”, w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu przelewem zostało doprecyzowane przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, która podkreśla, że dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu występuje konieczność uznania rachunku bankowego Zamawiającego, należną kwotą wadium, przed upływem terminu składania ofert. Samo zadysponowanie określonej kwoty pieniężnej w postaci zlecenia przelewu kwoty wadium na rachunek Zamawiającego tego wymogu nie spełnia, gdyż przepisy Prawa zamówień publicznych w tym zakresie nie wiążą żadnego skutku prawnego z załączeniem do złożonej oferty dowodu zlecenia dokonania przelewu kwoty wadium (KIO 2796/11). Dodatkowo wskazuje się, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „... wpłaca się przelewem na rachunek ...” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest „wpłatą” w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty (KIO 1766/12). Istotne jest więc, aby Zamawiający już od chwili składania ofert mógł skutecznie rozporządzać zabezpieczeniem wadialnym i ewentualnie zaspokoić z niego swoje roszczenia wynikające z przepisów. Co więcej, wskazuje się wprost, że termin wniesienia wadium to nie tylko data dzienna, ale także godzina i minuta: Termin „wniesienie” - zgodnie z art. 45 ustawy Pzp - oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Przy wniesieniu wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila (godzina, minuta) (KIO/UZP 1411/09) i to wykonawcy ponoszą wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Zastosowanie przesłanki wykluczenia wykonawcy zawartej w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest tu niejako „automatyczne”, uzależnione od wystąpienia wskazanych tam okoliczności, które nie są dodatkowo powiązane z jakimkolwiek stopniem zawinienia ich wystąpienia (KIO/UZP 1868/10).

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wniósł wymaganego w przedmiotowym postępowaniu wadium.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca: P.P.H.U. „PIOMAR” sp. j. wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożony przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dokument, potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę P.P.H.U. „PIOMAR” sp. j. ul. Jagiełły 13/1, 49-300 Brzeg, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-06-02 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:45