Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                   Czernikowo, dnia 08.07.2014 r.

IWP.271.9.5.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 123607 - 2014 z dnia 09.06.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi poprzez przebudowę i budowę świetlic w miejscowościach Osówka, Witowąż i Steklin.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców wsi poprzez przebudowę i budowę świetlic w miejscowościach Osówka, Witowąż i Steklin,

 • Część nr 1 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską
 • Część nr 2 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską
 • Część nr 3 – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Część nr 1 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji części nr 1 zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

„MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD
Obuchowski, Kania, Ziemiński Spółka Jawna
ul. Budowlana 7, 87-600 Lipno

76,42

76,42 pkt

 

2

Zakład Techniki Cieplnej „EKO-RODAN”
Dariusz Traczykowski
ul. Gen Sowińskiego 4/10, 87-100 Toruń

74,76

74,76 pkt

 

3

Konsorcjum firm: Lider:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o.
ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek

Partner: Zakład Ogólnobudowlany
Włodzimierz Walczak
ul. Rybnicka 94, 87- 800 Włocławek

77,83

77,83 pkt

 

4

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty.

Wykonawcy: Zakład Budowlano - Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Spółka Jawna z siedzibą w Lipnie i Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o., Partner: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak z siedzibą we Włocławku wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę „MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 2 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji części nr 2 zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek
Partner: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94, 87- 800 Włocławek

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

2

Zakład Techniki Cieplnej „EKO-RODAN”
Dariusz Traczykowski
ul. Gen Sowińskiego 4/10, 87-100 Toruń

82,36

82,36 pkt

 

3

Konsorcjum firm: Lider:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o.
ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek

Partner: Zakład Ogólnobudowlany
Włodzimierz Walczak
ul. Rybnicka 94, 87- 800 Włocławek

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

PROJPAL Marta Robakowska
ul. Smołowa 19B,  88-230 Piotrków Kujawski

98,53

98,53 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o., Partner: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak z siedzibą we Włocławku i PROJPAL Marta Robakowska z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. ul. Papieżka 11,  87-800 Włocławek - Partner: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak ul. Rybnicka 94,    87- 800 Włocławek, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 3 – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji części nr 3 zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

„MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

2

Zakład Techniki Cieplnej „EKO-RODAN”
Dariusz Traczykowski
ul. Gen Sowińskiego 4/10, 87-100 Toruń

87,22

87,22 pkt

 

3

Konsorcjum firm: Lider:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o.
ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek

Partner: Zakład Ogólnobudowlany
Włodzimierz Walczak
ul. Rybnicka 94, 87- 800 Włocławek

93,38

93,38 pkt

 

4

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 3 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Wykonawca Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe   „LUX-DOM” Sp. z o.o., Partner: Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak z siedzibą we Włocławku wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę „MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-08 09:30
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-08 09:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48276
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45