Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

       Czernikowo, dnia 10.07.2014 r.

IWP.271.11.3.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 136619 - 2014 z dnia 26.06.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie
gminy Czernikowo
w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonej oferty.

W wyniku badania i oceny złożonej oferty, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „NAFTEX” Spółka jawna
Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „NAFTEX”
Spółka jawna
Jan Adamski,
Jadwiga Adamska
88-232 Witowo

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta.

Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-07-10 13:48
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-10 13:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48243
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45