Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 26.08.2014 r.

GZK.1/MM/2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 175393 – 2014 z dnia 13.08.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa opału- peletu drzewnego”.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa opału - peletu drzewnego

dokonał oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

SYLVA Sp. z o.o.
ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

ECOSET Sp. z o.o. Sp. k., ul. Giełdowa 12/3,
52-437 Wrocław

78,28

78,28 pkt.

 

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOREC” Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

98,74 pkt

98,74 pkt

 

3

SYLVA Sp. z o.o., ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele

100 pkt.

100 pkt.

Oferta wybrana

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Sylva Sp. z o.o., ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 13 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-08-26 13:45
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-26 13:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48306
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45