Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 01.10.2014 r.

IWP.271.13.2.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1
95901 – 2014 z dnia 15.09.2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Roboty remontowe i termoizolacyjne istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Czernikowie - dokończenie robót”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonej oferty.

W wyniku badania i oceny złożonej oferty, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta.

Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-10-01 10:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48366
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45