Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 22.10.2014 r.

IWP.271.15.5.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 204357 – 2014 z dnia 26.09.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia”,

 • Część nr 1 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne
 • Część nr 2 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble
 • Część nr 3 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD
 • Część nr 4 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt komputerowy i audiowizualny

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Część nr 1 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

6

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

99,14

99,14 pkt

 

7

„ABC EDUKACJI” Jakub Strużyk
ul. Tuwima 28/10, 95-100 Zgierz

99,65

99,65 pkt

 

8

NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
ul. POW 25, 90-248 Łódź

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 2 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

GRUPA EDUKACYJNA S.A. ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

32,84

32,84 pkt

 

6

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

7

„ABC EDUKACJI” Jakub Strużyk
ul. Tuwima 28/10, 95-100 Zgierz

73,47

73,47 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę GRUPA EDUKACYJNA S.A. ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 3 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt AGD

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

4

GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski
ul. Fordońska 31,  85-719 Bydgoszcz

98,95

98,95 pkt

 

5

PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

9

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

77,37

77,37 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 3 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Wykonawca GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski z siedzibą w Bydgoszczy wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument, potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 4 – Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt komputerowy i audiowizualny

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

KOBIS Paweł Wojtanowski ul. Widok 16, 33-170 Tuchów

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

2

„COM” Michał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa

77,80

77,80 pkt

 

3

KOBIS Paweł Wojtanowski
ul. Widok 16, 33-170 Tuchów

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

95,88

95,88 pkt

 

9

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

97,32

97,32 pkt

 

W Części nr 4 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty.

Wykonawca KOBIS Paweł Wojtanowski z siedzibą w Tuchowie wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument, potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę KOBIS Paweł Wojtanowski ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-10-22 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48041
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45