Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 24.10.2014 r.

IWP.271.16.2.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 209033 – 2014 z dnia 03.10.2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń”,

  • Część nr 1 – Organizacja placów zabaw
  • Część nr 2 – Dostosowanie pomieszczeń

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Część nr 1 – Organizacja placów zabaw

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Regionalne – JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Biuro Regionalne – JORDAN Jolanta Pędzisz
ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

96,25

96,25 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Biuro Regionalne – JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 2 – Dostosowanie pomieszczeń

W wyniku badania i oceny złożonej oferty, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

GRUPA EDUKACYJNA S.A. ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

2

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta.

Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę GRUPA EDUKACYJNA S.A. ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-10-24 08:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48303
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45