Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 2

Czernikowo, dnia 12.11.2014 r.

IWP.271.16.7.2014

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania w Części nr 2

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 209033 – 2014 z dnia 03.10.2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z faktem, ze wykonawca GRUPA EDUKACYJNA S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo – organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń” - Część nr 2 – Dostosowanie pomieszczeń.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
 Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

2

GRUPA EDUKACYJNA S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

100,00

100,00 pkt

Niezwłocznie po dokonaniu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonej oferty w dniu 24.10.2014 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pismem z dnia 30.10.2014 r. (data wpływu pisma za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 12.11.2014 r.) wykonawca GRUPA EDUKACYJNA S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce odmówił podpisania umowy w Części nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącej dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że oferta wykonawcy firmy GRUPA EDUKACYJNA S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce, była jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu w zakresie dotyczącym dostosowania pomieszczeń, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w Części nr 2, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wycofanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy należy traktować tak, jakby Wykonawca wycofał ofertę, a więc nie ma innej oferty, którą można wziąć pod uwagę w przypadku uchylania się przez jedynego wykonawcę od zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-12 12:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-12 12:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48244
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:45