Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, 26.11.2014 r.

GZK-I-271-2/MM/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 236565-2014 z dnia 13.11.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2014/2015”

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2014/2015, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1
Firma Handlowo – Usługowa Paweł Piotrowski, Kijaszkowo 39, 87-640 Czernikowo
Rejon nr 1
Uzasadnienie wyboru w/w ofert:
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.
Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferta nr 2
Sprzedaż - Import Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Tomasz Celmer, Makowiska 7a,
87-632 Osówka
Rejon nr 2
Uzasadnienie wyboru w/w ofert:
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.
Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:

Nr rejonu

Nr oferty

Ilość punktów w kryterium cena (waga 100%)

1

oferta nr 1

100

2

oferta nr 2

100

 

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2014-11-26 16:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:45