Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2015 roku

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 .Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2015 roku. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i  rozładunek kruszywa.

4.2. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego dostarczyć własnymi środkami transportu do miejsca przeznaczenia – w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach umownych (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy) – następujące materiały:

- żużel wielkopiecowy – w ilości do 3 000 Mg.

- kruszywo wapienne frakcji 16 – 31,5 mm – w ilości do 1 500 Mg.

4.3. Podane wyżej ilości są jedynie ilościami szacunkowymi i nie stanowią zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej ilości dostarczanych kruszyw drogowych w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych.

4.4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości materiałów, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia.

4.5. Dostawa kruszyw drogowych będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zleceń, składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu.

4.6. Dostarczone materiały muszą odpowiadać normie PN-EN-13242 Kruszywo do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4.7. Opis realizowanego zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia każdorazowo na każde telefoniczne lub pisemne zgłoszenie przez Zamawiającego,

- dostawa będzie odbywać się w terminach, ilościach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- dostawa ma zostać zrealizowana samochodami samowyładowawczymi,

- Wykonawca będzie zobowiązany na koszt własny zagwarantować w każdym wskazanym miejscu i czasie dostawy rozładunek zamówionego i dostarczonego kruszywa. Rozładunek następował będzie podczas wolnej jazdy pojazdu bezpośrednio na drogę.

- dostawę należy realizować w godz. od 7.30 do 15.30.

4.8. Zamawiający ustala minimalny termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia na 30 dni, a maksymalny na 60 dni zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin płatności”.

4.9. Zamawiający ustala minimalny termin dostawy przedmiotu zamówienia na 24 godziny od daty przekazania zamówienia Wykonawcy, a maksymalny na 72 godziny zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin dostawy”.

4.10. Zamawiający informuje, że miejsca dostaw znajdować się będą wyłącznie w obrębie terytorialnym gminy Czernikowo.

4.11. Szczegółową lokalizację miejsca dostaw i termin Zamawiający określać będzie każdorazowo w składanym zamówieniu.

4.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
14.63.00.00-6 – żużel, popioły, odpady żelaza i złom
dodatkowy przedmiot:
14.21.00.00-6 – żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

4.13. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych – 2 części. Określenie części zamówienia dotyczy asortymentu a nie ilości.

- Część Nr 1 – Dostawa żużla

- Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

4.14. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6.2. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, w ilości określonej w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub telefonicznie.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i polegające na dostawie kruszyw drogowych o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (każde).

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

72.3. Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował środkami transportu potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności minimum 25 ton każdy – co najmniej 2 szt.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości:

- Część Nr 1 – Dostawa żużla -  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

- Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm -  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

9.1. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.

9.2. Oferty będą oceniane według kryterium:

- cena 85%

- termin płatności 10%

- termin dostawy 5%

9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

9.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  12 marca 2015 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  12 marca 2015 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 04 marca 2015 roku pod numerem 29651 - 2015

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-04 11:03

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-03-04 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38815
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33