Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 09.03.2015 r.

IWP.271.2.1.1.2015

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 29651 - 2015

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 29651 - 2015 z dnia 04.03.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2015 roku”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

    Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2015 roku”.

Firma … prosi o odpowiedź na następujące pytania:

1. Pytanie:

Przedmiotem postępowania w Części II jest kruszywo wapienne frakcji 16-31,5 mm. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie w zamian za kruszywo wapienne kruszywa betonowego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm?? Kruszywo betonowe spełnia wymagania przedstawione w PN-EN 13242 oraz jest dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

Odpowiedź:

Nie, przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa kruszywa wapiennego frakcji 16-31,5 mm.

2. Pytanie:

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 31.12.2015 r. W jakim okresie Zamawiający planuje główne dostawy kruszywa??

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje głównych dostaw kruszywa. Dostawy kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych będą realizowane na bieżąco, wg zapotrzebowania sołectw.

3. Pytanie:

Zamawiający określił, iż dostawa kruszyw będzie realizowana sukcesywnie. Prosimy o podanie częstotliwości z jaką Wykonawca będzie miał dostarczać Zamawiającemu kruszywa??

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

4. Pytanie:

Jaka będzie minimalna oraz maksymalna ilość kruszywa do dostarczenia na pojedyncze odcinki dróg??

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej oraz maksymalnej ilości kruszywa do dostarczenia na pojedyncze odcinki dróg gminnych. Nie określa również minimalnej i maksymalnej ilości dostaw dziennych. Ilość dostarczanego kruszywa zależy od długości odcinków dróg i zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, mających wpływ na stan ich nawierzchni.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za np. skończone pojedyncze drogi, lub po okresie dostaw kruszywa 2 tygodni??

Odpowiedź:

Nie. Warunki płatności określone zostały w § 5 Projektu umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza do transportu kruszywa samochody samowyładowcze o ładowności ok. 28 Mg?? Czy w miejscach gdzie dostarczane będzie kruszywo występują ograniczenia poruszania się pojazdów o takiej ładowności??

Odpowiedź:

Tak. Na drogach, na które będzie dostarczane kruszywo nie występują ograniczenia poruszania się pojazdów o ładowności ok. 28 Mg. Zamawiający wymaga nie przekraczania maksymalnej ładowności samochodu, określonej w dowodzie rejestracyjnym.

7. Pytanie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż wykonał co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem dostawom kruszywa drogowego o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każde. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody na dostawę kruszyw drogowych tj. kruszywa betonowego lub kruszywa kamiennego o frakcjach 0-31,5 mm o wartościach nie mniejszych niż 60 000,00 zł brutto każde??

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi dowody na realizację co najmniej 2 zadań, polegających na dostawie kruszyw drogowych o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każde.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-03-09 13:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38745
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33