Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 14.05.2015 r.

IWP.271.1.4.1.1-2.2015

Do wszystkich Wykonawców
nr post. 138367-2015-PL

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S78 w dniu 22.04.2015 r. pod numerem 138367-2015-PL
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

   Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”.

… na postawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Czernikowo, w następującym zakresie:

1. Pytanie:

W punkcie 4.7.1.4. SIWZ Zamawiający określa kolory worków jakie mają być dostarczone do nieruchomości na żółty, biały i zielony. Czy Zamawiający dopuszcza zbieranie odpadów w workach o innych kolorach np. Kolor biały – odpady segregowane suche
Kolor zielony – szkło
Kolor brązowy - bioodpady

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odbiór odpadów selektywnych w workach o innych kolorach, aniżeli zostały wymienione w SIWZ.

Kolory worków na odbiór odpadów zostały określone w § 10 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo - uchwała Rady Gminy Czernikowo Nr XXII/162/2013 z dnia 20 marca 2013 r., zmieniona uchwałą Nr XXIII/172/2013 z dnia 8 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/246/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w następującej kolorystyce:

 1. żółty – odpady suche
 2. biały – szkło
 3. zielony – bioodpady.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, biorąc pod uwagę termin podpisania umowy, sukcesywne rozstawianie pojemników w terminie nie późniejszym niż 15.07.2015 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostarczenia do właścicieli nieruchomości pojemników tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do których należy brak podpisanej umowy. W tym przypadku dopuszcza się 14 dniowy termin dostarczenia pojemników od dnia podpisania umowy.

3. Pytanie:

Jakie ilości pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych z podziałem na typy oraz pojemności są rozstawione w Gminie.

Odpowiedź:

Na terenie gminy Czernikowo odpady zmieszane zbierane są do następujących pojemników:

- domy jednorodzinne do 4 osób zamieszkujących – pojemniki MGB 120 l – 1 428 szt.
- domy jednorodzinne powyżej 4 osób zamieszkujących – pojemniki MGB 240 l – 550 szt.
- budynki wielorodzinne:

 • kontenery MGB 660 l – 6 szt.
 • kontenery PA 1100 l – 134 szt.

4. Pytanie:

W jakim zakresie Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie uczestniczy w systemie odbioru odpadów.

Odpowiedź:

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie zajmuje się odbiorem odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych (na podstawie zawartych umów), z terenu obiektów użyteczności publicznej, z koszy ulicznych, pojemników przydrożnych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Jackowo

Udzielone powyżej odpowiedzi na zadane pytania oraz wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust. 6 ustawy Pzp).

Zamawiający informuje jednocześnie, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ złożony został po upływie terminu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który upłynął w dniu 08.05.2015 roku.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-14 10:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38744
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33