Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 218572 - 2015

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 218572 – 2015 z dnia 25.08.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Firma … prosi o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czyim obowiązkiem będzie wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów kompleksowych – Wykonawcy czy Zamawiającego? Jaki jest okres wypowiedzenia tych umów?

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów kompleksowych, okres wypowiedzenia umów kompleksowych wynosi 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

3. Prosimy o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla zasilania przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków lub podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, umożliwi to sporządzenie bardziej rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szacunkowe zużycia energii elektrycznej podane są w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

4. Prosimy o udostępnienie formularza oferty wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie przewiduje udostępnienia oferty wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

5. Czy jednomiesięczny okres rozliczeniowy jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego)?

Odpowiedź:

Tak, jest zgodny.

6. Zwracamy się z prośbą o dodanie w §7 ust. 1 projektu umowy zapisu o treści: „oraz nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w § 7 ust. 1 projektu umowy.

7. Prosimy o zmianę przedziału termin płatności (rozdział 10 pkt 5 SIWZ), ponieważ maksymalny termin płatności 60 dni jest sprzeczny z art. 8 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź:

Termin płatności jest zgodny z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

9. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, dwumiesięczny?

Odpowiedź:

Miesięczny okres rozliczeniowy

10. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczna na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych.

11. Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odpowiedź:

Zamawiający ma podpisaną umowę na dostawę energii na czas określony (31.12.2015r.) dla pięćdziesięciu pięciu punktów poboru oraz trzy umowy kompleksowe z 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

12. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

Odpowiedź:

Informacja ta znajduje się w Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr ogłoszenia: 495366-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013

13. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej Excel.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-08-28 09:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38747
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33