Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 13.01.2015 r.

IWP.271.17.7.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 249509 – 2014 z dnia 02.12.2014 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa części dydaktycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie – roboty pozostałe do zakończenia budowy i roboty naprawcze”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j.
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin gwarancji

1

Eco-Green Investments Sp. z o.o.
ul. Bojki 18, 21-500 Biała Podlaska

79,05

8,33

87,38 pkt

 

2

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

84,83

10,00

94,83 pkt

 

3

EURODOM Jarosław Dąbkowski
Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo

-

-

-

wykonawca wykluczony

4

Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX
Lutomirski i wspólnicy Sp. j.
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

90,00

10,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

Firma Budowlana „DOLMAR”
Grzegorz Jasiński ul. Kościuszki 30/13, 87-400 Golub-Dobrzyń

84,97

8,33

93,30 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Wykonawcy: Eco-Green Investments Sp. z o.o. Biała Podlaska, EURODOM Jarosław Dąbkowski Tłuchówek, Spółka Budowlano–Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. Lipno i Firma Budowlana DOLMAR Grzegorz Jasiński Golub-Dobrzyń, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Dokumenty złożone przez Wykonawców Eco-Green Investments Sp. z o.o., Spółkę Budowlano–Usługową BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. oraz Firmę Budowlaną DOLMAR Grzegorz Jasiński potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania został wykluczony wykonawca EURODOM Jarosław Dąbkowski Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem znak IWP.271.17.3.2.2014 z dnia 29.12.2014 r. (potwierdzenie przesłania pisma faksem z dnia 29.12.2014 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 07.01.2015 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, złożonych wraz z ofertą i zawierających błędy, w szczególności: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 1,0 mln PLN, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w dniu 07 stycznia 2015 roku dokonał uzupełnienia, składając potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: zaświadczenie banku, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożone przez Wykonawcę zaświadczenie banku wystawione w dniu 12.11.2014 r. nie potwierdza, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wymaganej przez Zamawiającego wysokości minimum 1,0 mln PLN. Jest dokumentem innym, aniżeli złożona wraz z ofertą i nie zawierająca pieczęci i podpisu osoby wystawiającej opinia bankowa z dnia 19.09.2014 r.

Wykonawca wezwany na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) pismem z dnia 08.01.2015 r. znak IWP.271.17.4.1.2014 do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opinii bankowej, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę bieżącej zdolności kredytowej złożył wyjaśnienia, iż nie jest w posiadaniu oryginału dokumentu z powodu wcześniejszego złożenia tego dokumentu w banku.

Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp. j. ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 90% i termin gwarancji - 10%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-01-13 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11992
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46