Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 11.05.2015 r.

IWP.271.1.10.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S44 w dniu 04.03.2015 r. pod numerem 75379-2015-PL
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:


Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena – 90%

Termin gwarancji – 10%

1

Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET
Tomasz Gwóźdź
ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce

69,75

10,00

79,75 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN”
Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

54,55

10,00

64,55 pkt

 

3

Zakład Techniki Ochrony Środowiska
FOLEKO Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica

54,34

10,00

64,34 pkt

 

4

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz
ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

79,01

10,00

89,01 pkt

 

5

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL”
Jończyk, Nowak, Sp. J.
ul. Żyzna 11 „L”, 42-202 Częstochowa

83,94

10,00

93,94 pkt

 

6

KOM-TRANS Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane Piotr Saletra
Barcza 49, 26-001 Masłów

74,56

10,00

84,56 pkt

 

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PROMEL” Robert Jeszke
Biechówko 31A, 86-140 Drzycim

wykonawca wykluczony
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

8

Firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

78,78

10,00

88,78 pkt

 

9

Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SUL” w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 29/37, 26-600 Radom

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SUL” w Zakresie Ochrony Środowiska ul. Kusocińskiego 11/29, 26-600 Radom

oferta odrzucona – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

10

Zakład Drogowo-Budowlany s.c.
K. Wilczyński & M. Wilczyński
Rogowo 23, 87-162 Lubicz

61,29

10,00

71,29 pkt

 

11

Zakład Budowlany „MELBUD”
ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki

58,45

10,00

68,45 pkt

 

12

DAR TRANS WYKOP
Dariusz Grześkowiak
Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław

68,40

6,00

74,40 pkt

 

13

Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX
Lutomirski i wspólnicy Sp. Jawna
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

89,19

10,00

99,19 pkt

 

14

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

90,00

10,00

100,00 pkt

oferta wybrana

15

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

73,09

10,00

83,09 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało piętnaście ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 14 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego w związku z powyższym uzyskała największą łączną liczbę punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” – 90,00 pkt

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  „Termin gwarancji” – 10,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt

Zgodnie z § 14 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 90% i termin gwarancji - 10%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-05-11 10:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-11 10:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11975
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46