Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 06.07.2015 r.

IWP.271.1.5.3.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 145512 – 2015 z dnia 16.06.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Wygoda - Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C w miejscowości Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulicy Zajączkowo i ulicy Polnej w miejscowości Czernikowo”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Wygoda - Steklinek, dróg gminnych Nr 101123C i 101122C w miejscowości Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulicy Zajączkowo i ulicy Polnej w miejscowości Czernikowo”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin gwarancji

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

77,16

8,33

85,49 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

90,00

10,00

100,00 pkt

oferta wybrana

3

SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

84,53

8,33

92,86 pkt

 

4

TRAKCJA PRKiI S.A.
ul. Złota 59, XVIII p, 00-120 Warszawa

78,12

10,00

88,12 pkt

 

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

89,23

10,00

99,23 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego w związku z powyższym uzyskała największą łączną liczbę punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” – 90,00 pkt

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  „Termin gwarancji” – 10,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt

Zgodnie z Rozdziałem 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 90% i termin gwarancji - 10%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2015-07-06 11:28
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-06 11:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11990
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46