Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 08.09.2015 r.

znak sprawy - GZK-1/MM/2015

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 218572-2015 z dnia 25.08.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin zapłaty

1

 BARTON ENERGIA
 Sp. z  o.o.
 Janki
 Al. Krakowska 48
 05-090 Raszyn

95,05 pkt

1 pkt

96,05 pkt

 

2

 PGE Obrót S.A.
 ul. Zana 32A
 20-601 Lublin

97,39 pkt

1,5 pkt

98,89 pkt

 

3

 DELTIS Sp. z o.o.
 ul. Łucka 20/75
 00-845 Warszawa

91,27 pkt

2 pkt

93, 27pkt

 

4

 Energa Obrót SA, Al.  Grunwaldzka 472,
 80-309 Gdańsk

97,66 pkt

1 pkt

98,66 pkt

 

5

 ENEA S.A.
 ul. Górecka 1
 60-201 Poznań

98,00 pkt

1 pkt

99,00 pkt

oferta wybrana

      W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
      Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

   W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.
   Zamawiający pismem znak GZK.01-1/MM/2015 z dnia 02.09.2015 r. zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 7.09.2015 r. do godziny 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego uzupełnił brakujące dokumenty. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższyła kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę ENEA SA ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 10 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia 98% oraz termin płatności 2%.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-09-11 09:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46