Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 01.12.2015 r.

IWP.271.1.7.2.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1
68899 – 2015 z dnia 18.11.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Czernikowo oraz jednostek
organizacyjnych Gminy”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonej oferty.

W wyniku badania i oceny złożonej oferty, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

ENERGA - OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres
wykonawcy

Ilość punktów
uzyskanych
w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin płatności

1

 ENERGA - OBRÓT S.A.
 Al. Grunwaldzka 472,
 80-309 Gdańsk

98,00

2,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta.

Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę ENERGA - OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego w związku z powyższym uzyskała największą łączną liczbę punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” – 98,00 pkt

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  „Termin
płatności” – 2,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt

Zgodnie z Rozdziałem 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 98% i termin płatności - 2%.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-12-01 15:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11991
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46