Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 08.12.2015 r.

IWP.271.1.8.2.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1
74339 – 2015 z dnia 27.11.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych
Gminy Czernikowo”

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa BLUE OIL Piotrowski Eugeniusz
ul. Migdałowa 23, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię
i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres
wykonawcy

Ilość punktów
uzyskanych
w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin dostawy

1

 TRANS-KOL PALIWA Sp.
 z o.o. ul. Toruńska 186,
 62-600 Koło

93,41

5,00

98,41 pkt

 

2

 Przedsiębiorstwo
 AWIX-OIL
 Andrzej Kończalski
 ul. Na Zapleczu 20,
 87-100 Toruń

93,41

5,00

98,41 pkt

 

3

 Firma Handlowo-Usługowa
 BLUE OIL
 Piotrowski Eugeniusz
 ul. Migdałowa 23,
 87-100 Toruń

95,00

5,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Firmę Handlowo-Usługową BLUE OIL Piotrowski Eugeniusz ul. Migdałowa 23, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego w związku z powyższym uzyskała największą łączną liczbę punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” – 95,00 pkt

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium  „Termin dostawy” – 5,00 pkt

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt

Zgodnie z Rozdziałem 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 95% i termin dostawy – 5 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-12-08 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10834
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46