Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Realizacja praw na wniosek lub zadanie osoby, której dane dotyczą

   Urząd Gminy Czernikowo dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo odpowiadające ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikających z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Szczegółowo o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych oraz o okresie przechowywania danych Urząd Gminy Czernikowo informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 RODO.

   Każdej osobie, której dane są przetwarzane Urząd Gminy Czernikowo przysługują niżej wymienione prawa:

* dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,. W zakresie w jakim prawo to nie jest uregulowane - na postawie odrębnych przepisów;

* prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane. W zakresie w jakim prawo to nie jest uregulowane – na podstawie odrębnych przepisów;

* prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych. Administrator może odmówić realizacji, jeżeli takie żądanie uniemożliwi albo poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

* prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Mogą również Państwo zażądać, abyśmy przedłużyli okres przechowywania danych osobowych, sprzeciwiając się tym samym ich usunięciu.

* prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO – ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jest ono dokonywane w sposób zautomatyzowany. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania które jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanego i interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

* prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie – chyba, że wskażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy interesów, praw i wolności, w szczególności gdy ma to związek z przetwarzaniem do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.

* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, można ją w dowolnym momencie wycofać, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej cofnięciem.

Wyżej wymienione prawa osób Urząd Gminy Czernikowo realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Urząd Gminy Czernikowo dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantowanych taką możliwość, tj.:

* złożenie wniosku lub żądania w formie tradycyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo,

* przesłanie wniosku lub żądania za pomocą poczty w tradycyjnej formie na adres siedziby Urzędu Gminy Czernikowo,

* przesłanie wniosku lub żądania w postaci wiadomości e-mail lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Czernikowo w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

   Pamiętajcie Państwo, że każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, której dane dotyczą, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany/profil zaufany ePUAP).

   Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.

   Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

   Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Urząd Gminy Czernikowo jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może nieść za sobą odmowę wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.

   Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Urząd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Urząd innym instytucjom. Zawsze w takiej sytuacji Urząd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.

   Urząd Gminy Czernikowo nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza ich w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

   Urząd Gminy Czernikowo przetwarza dane w bezpiecznych systemach technologicznych.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2019-12-17 07:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3036
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-17 07:45