Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wdrożeniu monitoringu wizyjnego w Parku 700-lecia w Czernikowie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz art. 9a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż:

 • od dnia 14 lutego 2020 roku na ternie Parku 700-lecia w Czernikowie, obejmującego w szczególności tereny zielone wokół zbiornika wodnego, Pomnik Niepodległości, skatepark, plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz starodrzew parkowy, wdrożony zostanie rozbudowany system monitoringu wizyjnego;
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wójt Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernikowo i jest dostępny pod numerem telefonu: 54/287-50-01.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja wizyjna na wniosek uprawnionych służb mundurowych, specjalnych i organów administracji państwowej;
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2) ;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-03 08:27
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-03 08:29