Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wdrożeniu monitoringu wizyjnego w Parku 700-lecia w Czernikowie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz art. 9a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż:

 • od dnia 14 lutego 2020 roku na ternie Parku 700-lecia w Czernikowie, obejmującego w szczególności tereny zielone wokół zbiornika wodnego, Pomnik Niepodległości, skatepark, plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz starodrzew parkowy, wdrożony zostanie rozbudowany system monitoringu wizyjnego;
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wójt Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernikowo i jest dostępny pod numerem telefonu: 54/287-50-01.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja wizyjna na wniosek uprawnionych służb mundurowych, specjalnych i organów administracji państwowej;
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2) ;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-03 08:27
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-03 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 268
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-03 08:29

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3627488
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 13:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl