Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czernikowo, dnia 08.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe, na kierunkach: ekonomia, administracja, prawo.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl),
 2. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 4. pożądane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

3. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
 2. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,
 3. przygotowywanie projektów decyzji,
 4. sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
 5. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko administracyjne,
 2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo,
 3. czas pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 7: 00 – 15: 00, wtorki: 8:00-16:00,
 4. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernikowie,
 5. bezpośredni kontakt z klientami w siedzibie GOPS,
 6. praca w siedzibie GOPS,
 7. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2017 r.

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny
 3. zaświadczenie o stażu pracy w administracji publicznej lub kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż pracy,
 4. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 6. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany(a) jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 21.08.2017 r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Oferty pracy, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 902)

Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 56/6782388, 54/2875001, wew. 32

Maria Sztuka
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czernikowie

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-08 12:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-08 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14317
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48