Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Czernikowo, dnia 02 kwietnia 2019r


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. księgowości

 I.  Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
II.  Wymiar czasu pracy : pełen etat.
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii lub rachunkowości,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 8 – letni staż pracy w księgowości, w tym 2-letni w księgowości budżetowej
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych a w szczególności ustroju administracji publicznej tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,
 8. znajomość zasad księgowości budżetowej planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość przepisów prawa z zakresu:
  - ustawa o rachunkowości,
  - ustawa o finansach publicznych,
  - rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  - rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów;
  - znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych;
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność;
 3. obsługa komputera, urządzeń biurowych;
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

 1. wykonywanie prac w referacie finansowo-podatkowym,
 2. zapewnienie obsługi finansowej Urzędu Gminy;

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. kserokopia świadectw pracy.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: urzędnicze ds. księgowości”  do dnia 12 kwietnia 2019r do godz.13.00
VIII. Inne informacje:
Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl .
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.
Złożone dokumenty będą do odbioru w ciągu 3 miesięcy po upływie tego terminu będą zniszczone.
IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.
X. Informacje dodatkowe:
Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-02 11:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48