Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czernikowo, dnia 03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK  ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent ds. oświaty (1 etat) w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe ( preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne),
f) znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie informacji oświatowej, Karta nauczyciela, kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych,
g) dwuletni staż pracy w administracji publicznej ( preferowane doświadczenie w zakresie oświaty).

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
c) obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw z zakresu oświaty dotyczących zadań gminy jako organu prowadzącego, współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi,
b) przygotowywanie informacji o zrealizowanych zadaniach oświatowych przez szkoły i przedszkole,
c) realizacja rządowych programów w zakresie dofinansowania zadań oświatowych,
d) koordynowanie prac i przygotowywanie wniosków dotyczących przyznawania i rozliczania dotacji oświatowych,
f) opracowywanie informacji i sprawozdawczości w zakresie spraw oświatowo-wychowawczych gminy,
k) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i nauki, rekrutacji do szkół,
l) prowadzenie spraw w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół,
ł) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących oświaty,
m) wykonywanie innych bieżących czynności związanych z oświatą w Gminie Czernikowo.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko administracyjne,
b) miejsce pracy: Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo,
c) czas pracy: poniedziałki, wtorki, czwartki: 7:00 – 15:00, środy: 7:00-17:00, piątki: 7.00-13.00
d) praca w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12.
e) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisko,
f) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
g) kserokopie świadectw pracy,
h) podpisana klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych,
i) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany(a) jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Dodatkowe informacje

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn. Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12 lub przesłać pocztą na adres  Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. oświaty ” w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. Oferty pracy, które wpłyną do Zespołu Obsługi Szkół  w Czernikowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do ZOS).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czernikowo.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:  54/287 50 01, wew. 47

7. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zespołu Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: agnieszka@czernikowo.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dorota Czarnecka

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół  w Czernikowie

 

drukuj (Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2019-04-03 17:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48