Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Sekretarz Gminy

Czernikowo, dnia 09 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
Sekretarz Gminy

I. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
II. Wymiar czasu pracy
: pełen etat.
III.
Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe, magisterskie administracyjne lub prawnicze, preferowane studia podyplomowe o kierunku zarządzanie,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 4 – letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym 2-letni staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej lub innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych a w szczególności ustroju administracji publicznej tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,
 3. obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

 1. organizacja pracy Urzędu i odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,
 2. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego,
 3. opracowywanie projektów podziału Referatu na stanowiska pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 7. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr (szkolenia),
 8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 9. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta, projektów uchwał Rady Gminy,
 10. wykonywanie funkcji bezpośredniego zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 11. nadzorowanie powierzonych przez Wójta jednostek organizacyjnych,
 12. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 13. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami,
 14. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 15. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy,
 16. zastępowanie Wójta w trakcie jego nieobecności.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. kserokopia świadectw pracy

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Sekretarz Gminy” do dnia 26 kwietnia 2019 r do godz.13.00

VIII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem
http://www.bip.czernikowo.pl .
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie na stanowisku objętym naborem nastąpi od dnia 01 lipca 2019r
 2. Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko Sekretarz Gminy
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Sekretarz Gminy)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-04-09 09:31
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 09:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48