Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

 Czernikowo, dnia 25 czerwca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji, zamówień publicznych
i pozyskiwania środków zewnętrznych

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy:

Pełen etat.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe (preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, techniczne),
f) znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym, znajomość prawa z zakresu funduszy unijnych,
g) trzyletni staż pracy na stanowisku ds. inwestycji i/lub zamówień publicznych i/lub pozyskiwania środków zewnętrznych.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce,
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
c) obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, dyspozycyjność, kreatywność, odporność na stres, komunikatywność, poczucie odpowiedzialności,
d) prawo jazdy kat. B,
e) praktyczna i teoretyczna wiedza z obszaru przygotowania oraz realizacji projektów infrastrukturalnych i społecznych współfinasowanych ze środków zewnętrznych.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

a) koordynacja procesu przygotowywania dokumentacji technicznych,
b) prowadzenie spraw terenowo-prawnych i formalno-prawnych w zakresie inwestycji,
c) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
d) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
e) organizacja wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
f) koordynacja gminnych przedsięwzięć podejmowanych w oparciu o fundusze zewnętrzne, w szczególności w ramach programów unijnych i rządowych,
g) działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań samorządu oraz prowadzenie spraw z tym związanych, w szczególności przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, koordynacja realizacji projektów, rozliczanie projektów oraz sprawowanie pieczy nad produktami i rezultatami projektów w okresie ich trwałości,
h) wykonywanie innych bieżących czynności związanych z procesami inwestycyjnymi realizowanymi w Gminie Czernikowo.

VI. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisko,
e) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
f) kserokopie świadectw pracy,
g) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany(a) jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00. Oferty pracy, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Czernikowo).

VIII. Inne informacje:

Wójt Gminy Czernikowo może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyny.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl .
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.
Wójt Gminy Czernikowo może podjąć decyzję o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i posiadane umiejętności.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społeczne oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: rodo@czernikowo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2019-06-24 13:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14336
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48