Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Czernikowo, dnia 25.06.2019r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

I. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
II. Wymiar czasu pracy : pełen etat.
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe: geodezyjne, kartograficzne, geograficzne,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 5 – letni staż pracy w administracji samorządowej,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, o geodezji i kartografii, o ochronie gruntów rolnych leśnych, o kształtowaniu ustroju rolnego, Kodeks postępowania administracyjnego,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,
 3. obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

 1. prowadzenie spraw będących w kompetencji Wójta Gminy, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o geodezji i kartografii oraz przepisów wykonawczych,
 2. prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
 3. opracowywanie projektów uchwał w zakresie należącym do zajmowanego stanowiska,
 4. prowadzenie czynności dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, w tym ich zakupu, zbywania, oddawania w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd,
 5. prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa należących do zadań gminy, a w szczególności:

a) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,

b) nadzoru nad gospodarką leśną,

c) łowiectwa,

d) uprawy maku i konopi,

e) szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,

 1. współdziałanie z organami samorządu i organami administracji rządowej w zakresie powierzonych zadań,
 2. współpraca z Izbami Rolniczymi i Oddziałami Doradztwa Rolniczego,
 3. prowadzenie postępowań w sprawach odebrania właścicielowi zwierząt rażąco zaniedbanych;
 4. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kserokopia świadectw pracy,
 8. kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany(a) jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa” do dnia 10.07.2019 r do godz.12.00

VIII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl .

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-06-25 07:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14307
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48