Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

I. Wymiar czasu pracy: ( 1 etat )

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny :

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 3. w okresie pomiędzy 01.10.2008r. a 31.12.2013r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
 4. otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna lub
 5. otrzymanie do 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny  lub
 6. ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
 7. ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
 8. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
 9. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

2.  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

3.  posiadanie obywatelstwa polskiego,

4.  korzystanie z pełni praw publicznych,

5.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7.  prawo jazdy kat. B.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. umiejętność współpracy w zespole,
 4. odporność na sytuacje stresowe,
 5. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie  powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy  społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 9. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy użyciu Terminali Mobilnych,
 10. zawieranie kontraktów socjalnych,
 11. realizacja projektów socjalnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3.  kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni   praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych   w liście motywacyjnym lub  innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 04.10.2019 roku, godz. 15:00 na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO W zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie w dniu 10.10.2019r. o godz. 8:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 287 50 01.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS Czernikowo.

Nabór na wolne stanowisko może być unieważniony na każdym etapie bez podania przyczyn unieważnienia.          

VI. Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie, adres siedziby: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, e-mail: gops@czernikowo.pl, telefon: 542875001 wew. 32;

2) z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@czernikowo.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami szczególnymi;

4) Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m. in. sądy, organy ścigania, organy podatkowe, podmioty uprawnione do kontroli Ośrodka) w sytuacji, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym (są to m. in. podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe), jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda nam Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-02 15:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48