Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
o naborze na wolne stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

1 etat


I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, a także ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania,
 2. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
 3. znajomość programów finansowo-księgowych,
 4. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
 5. znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 6. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów finansowych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 7. posiadanie cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w  zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 8. dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością zakładu budżetowego,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Zakładu,
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zakładu,
 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretacja,
 5. przygotowywanie planów finansowych oraz harmonogramu wydatków Zakładu,
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 7. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych, nadzorowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji, likwidacji, przekazywania środków trwałych,
 9. rozliczenia dotacji z budżetu Gminy i funduszy UE na inwestycje i zadania zlecone,
 10. rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i sporządzanie deklaracji podatkowych,
 11. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
 12. opracowywanie wniosków taryfowych dotyczących cen wody i ścieków oraz kalkulacji cen usług obcych,
 13. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 14. nadzorowanie windykacji należności, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 15. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych zatrudnionych pracowników,
 16. kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 17. wykonywanie innych poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku: główny księgowy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. kserokopie świadectw pracy,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

V. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 2. miejsce pracy: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie,
 3. stanowisko związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie” do dnia 25 października 2019 r. do godz.13.00

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-10 12:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14293
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48