Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W CZERNIKOWIE

1 etat

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym 2 – letni staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów i analizy dokumentów,
 3. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarki komunalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Zakładu, działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz,
 2. dysponowanie i rozporządzanie środkami finansowymi oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 3. ustalenie planów rozwoju Zakładu,
 4. opracowanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
 5. współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
 6. zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku zgodnie z przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki, zabezpieczenia majątku zakładu przed dewastacją, kradzieżą i pożarem,
 7. zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 8. opracowanie regulaminu organizacyjnego zakładu, regulaminu pracy, wynagrodzenia pracowników oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do funkcjonowania Zakładu,
 9. wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki: organizowanie pracy, kierowanie, kontrola i ocena pracowników zatrudnionych w kierowanej jednostce, zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy,
 10. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
 11. podejmowanie decyzji dotyczących mienia Zakładu w porozumieniu z Wójtem Gminy,
 12. przestrzeganie zasad gospodarki finansowej,
 13. obsługa mieszkańców gminy w zakresie realizowanych zadań przez Gminny Zakład Komunalny,
 14. realizacja obowiązków objętych statutem Gminnego Zakładu Komunalnego,
 15. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

V. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 2. miejsce pracy: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie,
 3. stanowisko związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie” do dnia 5 listopada 2019 r. do godz.14.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-21 11:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48