Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w klubie seniora

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE

O NABORZE NA STANOWISKO DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH ORAZ OPIEKUN W KLUBIE SENIORA
 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie,
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na w/w stanowiskach,
 5. posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 6. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku urzędniczym związanym
  z bezpośrednim kontaktem z petentem,
 7. posiada wykształcenie w obszarze administracji publicznej.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność pracy z osobami starszymi,
 2. znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
 3. umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 5. znajomość przepisów prawa dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 6. posiadanie cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w  zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 7. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i wydawanie wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. przyjmowanie i wydawanie wniosków o fundusz alimentacyjny,
 3. przyjmowanie i wydawanie wniosków o świadczenia opiekuńcze,
 4. przyjmowanie i wydawanie wniosków o świadczenia rodzicielskie,
 5. przyjmowanie i wydawanie wniosków o świadczenia wychowawcze,
 6. sporządzanie decyzji przyjmowanych wniosków,
 7. prowadzenie postępowania w sprawie przyjętych wniosków i wydawanych decyzji,
 8. prowadzenie sprawozdawczości w ramach wykonywanych czynności,
 9. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i rozliczenia finansowe,
 10. prowadzenie rejestru wychodzących i przychodzących pism,
 11. znajomość zagadnień i obowiązków prawa na stanowisku równorzędnym i zastępstwo podczas nieobecności w pracy,
 12. sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych,
 13. rozpoznanie zapotrzebowania na powierzone zadania,
 14. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,
 15. prowadzenie Klubu Seniora i organizowanie zajęć dla seniorów,
 16. udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,
 17. współpraca z koordynatorem klubu i kierownikiem GOPS,
 18. prowadzenie dokumentacji działania Klubu Seniora (m. in. listy obecności uczestników, harmonogramy realizowanych zajęć),
 19. organizowanie spotkań okolicznościowych,
 20. uczestniczenie w wyjazdach organizowanych dla seniorów,
 21. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 22. utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu,
 23. sporządzanie dokumentacji fotograficznej z działalności klubu,
 24. nawiązywanie i utrzymanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia,
 25. udzielanie dyskretnej pomocy osobom niesamodzielnym,
 26. wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez kierownika GOPS lub Wójta.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w Klubie Seniora” do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu

VIII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

IX. Informacje dodatkowe:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Miejscem wykonywania pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12 oraz Klub Seniora w Czernikowie, ul. Toruńska 20.

X. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na stanowisko  do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w Klubie Seniora.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz opiekun w klubie seniora)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-15 13:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14312
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48