Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie

Czernikowo, 15.06.2020 r.

WÓJT GMINY CZERNIKOWO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna

w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie,  ul. Słowackiego 20, 87-640 Czernikowo

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego (spełnione łącznie pkt 1 i pkt 2):

1) posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi oraz

2) posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
lub
posiada ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza
lub
odbył nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbył 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

b) średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbył 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, posiadającego pełne kwalifikacje,

  2. posiada obywatelstwo polskie,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  4. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. posiada nieposzlakowaną opinię
  6.nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska w stosunku do niego nie jest zawieszona ani ograniczona,
  7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  8. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  9. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  11. znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników samorządowych, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż oraz Kodeksu pracy.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów i analizy dokumentów,
 3. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, odporność na stres, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność,
 4. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 5. dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością żłobka, reprezentowanie go na zewnątrz oraz realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutu żłobka,
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobka,
 3. sprawowanie funkcji opiekuna dzieci uczęszczających do żłobka w wymiarze ½ etatu według zasad określonych w regulaminie organizacyjnym jednostki, w tym: wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz przyznanymi upoważnieniami w sprawach z zakresu działania żłobka,
 5. nadzór nad kompleksową, sprawną terminową, zgodną z prawem realizacją zadań żłobka,
 6. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w żłobku,
 7. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
 8. prowadzenie procesu rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji,
 9. zawieranie umów z rodzicami,
 10. zatrudnienie i zwalnianie pracowników żłobka oraz dokonywanie wszystkich czynności wynikających z pełnienia funkcji pracodawcy,
 11. opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy, prognoz w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i innych zadań realizowanych przez żłobek, a także opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
 12. zarządzenie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku,
 13. opracowywanie planu finansowego żłobka z podziałem na zadania własne i zlecone,
 14. przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 15. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań jednostki,
 16. zapewnienie ciągłości świadczenia opieki w żłobku,
 17. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisko,
 6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanymi z dysponowaniem środkami publicznym, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 9. kserokopie świadectw pracy,
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 12. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 13. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 14. oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

V. Warunki pracy:

 1. ilość etatów: 1 etat (½ etatu dyrektora, ½ etatu opiekuna),
 2. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 3. miejsce pracy: Żłobek „Bajkowa Kraina” w Czernikowie, ul. Słowackiego 20, 87-640 Czernikowo,
 4. umowa o pracę: umowa na czas określony zawierana na czas trwania projektu (2 lata)
 5. przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2020 r.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Dyrektor z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 26.06.2020 r. do godz.12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na stanowisko: Dyrektor wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-15 14:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14314
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48