Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
KIEROWNIK ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE
1 etat

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym 2 – letni staż na stanowisku związanym z oświatą,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów i analizy dokumentów,
 3. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu prawa oświatowego, samorządu gminnego, finansów publicznych,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. dyspozycyjność,
 7. doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie bieżącą działalnością ZOS, działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz,
 2. dysponowanie i rozporządzanie środkami finansowymi ZOS oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, nadzorowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem przez dyrektorów placówek oświatowych,
 3. opracowanie informacji i sprawozdań z działalności ZOS,
 4. współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
 5. zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 6. opracowywanie regulaminów wewnętrznych ZOS oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do funkcjonowania ZOS,
 7. wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki: organizowanie pracy, kierowanie, kontrola i ocena pracowników zatrudnionych
  w kierowanej jednostce, zapewnienie przestrzegania w ZOS prawa, porządku
  i dyscypliny pracy,
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta związanych
  z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy Czernikowo,
 9. zapewnienie wykonywania zadań przez ZOS i placówki oświatowe, wynikających z uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy oraz innych aktów prawnych,
 10. nadzór nad budżetami jednostek oświatowych,
 11. sprawowanie nadzoru nad terminowością rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 12. opracowywanie projektów skutków finansowych, wynikających ze zmian ustawowych i przedkładanie ich Wójtowi,
 13. pozyskiwanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie i wsparcie placówek oświatowych,
 14. rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdań z otrzymanych dotacji,
 15. przygotowywanie dla Wójta Gminy propozycji oceny pracy dyrektorów szkół
  w zakresie zadań znajdujących się w kompetencji organu prowadzącego,
 16. przygotowywanie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 17. współpraca z dyrektorami szkół, przedszkola i Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych,
 18. organizowanie przekazywania aktów prawnych i innych informacji do dyrektorów jednostek oświatowych,
 19. nadzór i koordynacja dowozu dzieci do szkół,
 20. realizacja obowiązków objętych statutem Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie,
 21. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych.

V. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 2. miejsce pracy: Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,
 3. stanowisko związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych
  w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie” do dnia 26 czerwca 2020 r do godz.12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-15 14:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48