Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina W Czernikowie”

Czernikowo, 15.06.2020 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo
O Naborze Na Wolne Stanowisko
Opiekun
W Żłobku „Bajkowa Kraina W Czernikowie”
6 Etatów

Zatrudnienie w ramach projektu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo przez utworzenie żłobka”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

1) posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

3) odbycie nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia:

a) wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbył 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

b) średniego lub średniego branżowego oraz: co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbył 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, posiadającego kwalifikacje, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

2. posiada obywatelstwo polskie,
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. posiada nieposzlakowaną opinię,
6.nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska w stosunku do niego nie jest zawieszona ani ograniczona,
7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
9. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. preferowane wykształcenie wyższe i przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu metod wspomagających rozwój dzieci do lat 3,
 3. ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej/szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy,
 4. aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. odporność na stres,
 9. dyspozycyjność,
 10. obowiązkowość, rzetelność, dokładność, terminowość wykonywanych zadań.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 2. prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 3. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: plan pracy wychowawczo - dydaktycznej, dzienniki zajęć, obserwacje dzieci itp. oraz zestawienia statystyczne i inne wymagane przez dyrektora,
 4. prowadzenie wywiadów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych dotyczących rozwoju dziecka, żywienia, nawyków i przyzwyczajeń,
 5. organizowanie pobytu dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dzieci,
 6. współudział w opracowywaniu planów zajęć wychowawczo – dydaktycznych: rocznych i kwartalnych dostosowanych do wieku i możliwości dziecka,
 7. prawidłowa organizacja procesu opiekuńczo  - wychowawczego i edukacyjnego poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi,
 8. poszukiwanie nowych form pracy z dziećmi do 3 roku życia,
 9. wdrażanie innowacyjnych programów w pracy z dziećmi i rodzicami,
 10. tworzenie warsztatu pracy, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych i edukacyjnych, dbałość o pomoce, zabawki i sprzęt,
 11. współudział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych,
 12. współudział w organizowaniu zajęć otwartych oraz warsztatów dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem różnych form i metod pracy,
 13. nawiązywanie współpracy z instytucjami i fundacjami w celu realizacji w żłobku różnych programów,
 14. udzielanie pierwszej pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku,
 15. izolowanie dziecka chorego, zapewnienie mu troskliwej opieki,
 16. powiadomienie pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dziecka,
 17. wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych/higienicznych – mycie dzieci, przebieranie, przewijanie, a także stałe oddziaływanie wychowawcze podczas wykonywania tych czynności,
 18. karmienie i wyrabianie u dzieci nawyków prawidłowego spożywania pokarmów, wdrażanie do samodzielnego karmienia, wdrażanie do samodzielnego jedzenia,
 19. dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w budynku żłobka, na zewnątrz budynku oraz podczas wyjść poza teren placówki,
 20. przygotowywanie dzieci do odpoczynku,
 21. współudział w organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu,
 22. dbałość o prawidłową dezynfekcję zabawek, sprzętu i pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
 23. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w oddziale dziecięcym, zabawek, pomocy dydaktycznych,
 24. współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi,
 25. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacji misji i wizji zespołu,
 26. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 12. oświadczenie, o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

V. Warunki pracy:

 1. ilość etatów: 6 etatów,
 2. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 3. miejsce pracy: Żłobek „Bajkowa Kraina” w Czernikowie, ul. Słowackiego 20, 87-640 Czernikowo,
 4. umowa o pracę: umowa na czas określony zawierana na czas trwania projektu (2 lata),
 5. przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2020 r.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz.12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na stanowisko: Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina W Czernikowie”)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-15 14:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14322
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48