Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pielęgniarka/Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”

Czernikowo, 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
PIELĘGNIARKA/OPIEKUN
W ŻŁOBKU „BAJKOWA KRAINA W CZERNIKOWIE”
1 etat

Zatrudnienie w ramach projektu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo przez utworzenie żłobka”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub co najmniej wykształcenie średnie branżowe oraz 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 2. posiada obywatelstwo polskie,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada nieposzlakowaną opinię,
 6. nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska w stosunku do niego nie jest zawieszona ani ograniczona,
 7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8.  nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 9. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. odporność na stres,
 5. dyspozycyjność,
 6. obowiązkowość, rzetelność, dokładność wykonywanych zadań.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i wychowawczo–opiekuńczej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego właściwych do wieku dziecka,
 2. współdziałanie z opiekunem w organizowaniu pobytu dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci,
 3. kontrola rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci poprzez okresowy pomiar i analizę stanu zdrowia, wzrostu i wagi,
 4. zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stanu zdrowia dziecka,
 5. obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi, opiekunom oraz rodzicom dziecka,
 6. kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny, w tym nadzorowanie jadłospisu,
 7. udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby,
 8. pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi,
 9. szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenie szerzenia się chorób zakaźnych,
 10. prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej,
 11. prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka,
 12. udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami,
 13. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacji misji i wizji zespołu,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 12. oświadczenie, o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

V. Warunki pracy:

 1. ilość etatów: 1 etat (½ etatu pielęgniarki i ½ etatu opiekuna),
 2. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 3. miejsce pracy: Żłobek „Bajkowa Kraina” w Czernikowie, ul. Słowackiego 20, 87-640 Czernikowo,
 4. umowa o pracę: umowa na czas określony zawierana na czas trwa projektu (2 lata),
 5. przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2020 r.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pielęgniarka/opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz.12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na stanowisko: Pielęgniarka/opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pielęgniarka/Opiekun w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-15 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14303
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48