Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pracownik Gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”

Czernikowo, 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
PRACOWNIK GOSPODARCZY
W ŻŁOBKU „BAJKOWA KRAINA W CZERNIKOWIE”
1 etat

Zatrudnienie w ramach projektu nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo przez utworzenie żłobka”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie minimum podstawowe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. preferowane przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. obowiązkowość, rzetelność, dokładność, terminowość wykonywanych zadań.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach żłobka,
 2. utrzymywanie w należytej czystości: sal, łazienek, szatni, korytarzy oraz pozostałych pomieszczeń żłobka,
 3. wykonywanie czynności porządkowych przed budynkiem żłobka
 4. dbałość  o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
 5. wietrzenie sal, słanie łóżek, leżaków oraz zmiana pościeli,
 6. pomoc przy porcjowaniu, rozwożeniu i wydawaniu posiłków,
 7. rozstawianie nakryć na stołach i sprzątanie po posiłkach,
 8. zmywanie naczyń po posiłkach.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności kandydata (ukończone kursy, szkolenia itp.),
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 8. kserokopie świadectw pracy,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

V. Warunki pracy:

 1. ilość etatów: 1 etat,
 2. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 3. miejsce pracy: Żłobek „Bajkowa Kraina” w Czernikowie, ul. Słowackiego 20, 87-640 Czernikowo,
 4. umowa o pracę: umowa na czas określony zawierana na czas trwania projektu (2 lata),
 5. przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2020 r.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Pracownik gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na stanowisko: Pracownik gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko Pracownik Gospodarczy w Żłobku „Bajkowa Kraina w Czernikowie”)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-06-15 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14330
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48